متين ترين كلمه "عشق" است.
جذاب ترين كلمه "آشنايي" است.
پاكترين كلمه "وجدان" است.
تلخترين كلمه "جدايي" است.
زشترين كلمه "خيانت" است.
سخت ترين كلمه "تنهايي"است
بد ترين كلمه "بي وفايي " است