* ميانگين وزارت وزاري دادگستري

از ابتداي تاسيس وزارت عدليه ، ۱۰۹ نفر عهده دار وزارت دادگستري بودهاند ، كه اولين آنها احمد خان مشير السلطنه ، از تاريخ بهمن ۱۲۸۵ شمسي به مدت ۴۸ روز عهده دار وزارت بود و آخرين آنها جناب آقاي شوشتري وزير محترم دادگستري هستند ، كه ازتاريخ ۱۳۶۸ متصدي وزارت دادگستري هستند . كمترين دوره وزرات به مدت يك ماه و بيشترين دوره وزارت ، فعلا به مدت ۱۴ سال در دوره معاصر بوده است . معدل دوره صدارت زير يكسال ميباشد .