* مقتدرترين دادستان كل

گفته شده ، مقتدرترين دادستان ايران ، ميرزا رضا خان طباطبايي نائيني نام داشت . وي از رجال صدر مشروطيت بود و درجه اجتهاد داشت . او هر روز داور ( وزير مقتدر عدليه ) را به اتاق احضار ميكرد و دستوراتي به وي ميداد !