* اولين زن وكيل و دكتر در حقوق

اولين زن ايراني كه وارد دانشكده حقوق شد سركار خانم دكتر مهر انگيز منوچهريان ( ۱۳۳۴ شمسي ) بود . وي اولين زن ايراني بود كه در رشته جزايي و جرم شناسي در سال ۱۳۳۷ با ارائه پايان نامه جرائم اطفال ، طرح تاسيس محاكم اختصاصي اطفال و بنگاههاي وابسته به آن ، از دانشگاه تهران ، به درجه دكتراي حقوق رسيد . وي اولين وكيل زن دادگستري و مولف حقوقي است .