* دو برادر ، رياست ديوان عالي و دادستان كل

دو برادر ، قريب ده سال رئيس دوان عالي كشور و دادستان كل بودنند ولي نام خانوادگي آنها با هم فرق داشت . يكي محمد سروري بود كه رياست ديوان كشور را بر عهده داشت و برادر ديگر دكتر عبدالحسين علي آبادي نام داشت كه دادستاني كل را عهده دار بود . وي در تاريخ ۱۵/۱۱/۶۶ در تهران درگذشت .