* اولين كتاب آيين دادرسي مدني

اولين كسي كه در باره آيين دادرسي مدني كتاب به زبان فارسي نوشت ، دكتر محمد مصدق بود . وي كابي در سه جلد تحت عنوان « دستور در محاكم » تاليف و به هزينه خود آن را چاپ كرد . اين مجلدات در مدرسه حقوق تدريس و حتي قضات شاغل از آن استفاده ميكردند .