* پدر و پسر دادستان كل

هفتاد و چند سال دوره مشروطيت در ايران يك پدر و پسر با فاصلهاي اندك دادستان كل شدند . پدر سيد نصر الله تقوي نام داشت و در سال ۱۳۱۳ به جاي صدر الاشرف دادستان كل و در سال ۱۳۱۶ رئيس ديوان عالي تميز شد و ده سال در آن سمت باقي ماند تا اينكه بازنشسته شد . پسر او آقا جمال اخوي نام داشته و در سال ۱۳۳۰ دادستان كل شد . او نيز چند سالي دادستان و سپس وزير دادگستري شد .