* سه بار انحلال ديوان عالي كشور

ديوان كشور تاكنون سه بار منحل اعلام شده است . بار اول در سال ۱۳۰۵ توسط مرحوم علي اكبر خان داور ، وزير وقت عدليه ، با استفاده از اختيارات تفويضي مجلس ، عدليه و دو شعبه ديوان كشور را منحل اعلام كرد . در سال ۱۳۰۶ ديوان كشور با سه شعبه به رياست حاج مخبر السلطنه هدايت افتتاح شد . بار دوم در آبان ۱۳۳۱ شمسي ، شيخ عبدالعلي لطفي وزير دادگستري وقت ، از نخست وزير ( مرحوم مصدق ) تقاضاي انحلال ديوان ، به واسطه اختيارت اخذ شده از مجلس توسط مصدق شد ، كه بعد از انحلال موقتي ، مجددا تشكيل شد . بار سوم در سال ۱۳۳۵ توسط عباسقلي گلشائيان ، وزير وقت دادگستري بواسطه اختيارات اخذ شده از مجلسين براي اصلاح دادگستري ، مدتي ديوان منحل اعلام شد