* سه وزير جنجالي دادگستري

در طول تاريخ مشروطيت سه وزير دادگستري ، جنجالي و حادثه آفرين بودند . اولين وزير جنجالي علي اكبر داور بود كه عدليه را زيرورو كرد و چند سال در راس آن قرار داشت و بعد وزير دارايي شد و سرانجام خود كشي كرد . دومين وزير عدليه عبدالعلي طفي بود كه در سال ۱۳۳۱ به وزارت دادگستري رسيد . وي دست به تصفيه دامنهداري زد و عده زيادي از قضات و وكلاي دادگستري و كارمندان اداري را اخراج يا بازنشسته كرد . سرانجام در اثر حمله كارمندان تصفيه شده به درب منزل ، به دليل جراحات وارده درگذشت . سومين وزير ، نور الدين الموتي بود . وي در سال ۱۳۴۰ به پروبال رجال و مقامات دولتي و نظاميان پيچيد و عده زيادي از آنها را تحويل زندان داد و موجبات محاكمه آنان را فراهم كرد . سپس طي مصاحبه اعمال زشت آنان را برشمرد و به دادستان ارتش لقب آيشمن را داد . پس از سقوط دولت ، وي خانه نشين و تحت فشار قرار گرفت تا جان سپرد .