موضوع وكالت و سمت در دعاوي مطروحه
بموجب مقررات جديد ديوان عدالت شاكي مي تواند به وكلاي دادگستري نمايندگي بدهد و بايستي در وكالتنامه رسمي آنها حتماً حدود اختيارات آنها ، زمان و مدت وكالت و موضوع وكالت در طرح شكايت در ديوان عدالت اداري و يا پيگيري آن ، وكالت در پس گرفتن شكايت يا انصراف از شكايت بروشني و شفافيت كامل آمده باشد .

همچنين كسانيكه بعنوان وكيل ، نماينده قانوني ، ولي ، وصي ، قيم يا مدير عامل شركت بخش خصوصي شخص ثالث ميخواهند اقامه دعوي نمايند بايستي حتماً مدارك نشاندهنده سمت خود را بصورت مصدق بضميمه دادخواست ارسال نمايند .

- ماده – ۲۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵