نحوه تقديم دادخواست به ديوان
پس از اطمينان از صحيح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم و پيوست ها و مستندات مورد لزوم به روشي كه فوقاً ذكر شد به دو گونه ميتوان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان هاي اطراف آن ساكن هستيد وقت كافي داريد ميسر است كه به نشاني تهران ضلع جنوبي پارك شهر خيابان بهشت ساختمان شماره ۱ ديوان عدالت اداري مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را به دبيرخانه تسليم و شماره كلاسه عمومي رايانه اي دريافت نمايند در غير اينصورت مي توانيد چه در تهران و چه در شهرستان ها دادخواست و ضمائم آنرا بوسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان عدالت اداري كه مذكور گرديد با اخذ رسيد از پست ارسال نمائيد .

كسانيكه شخصاً بدبيرخانه ديوان مراجعه مي نمايند شماره كلاسه عمومي رايانه اي تاريخدار از سوي دبيرخانه به آنها تسليم مي شود كه بايستي شماره مذكور را حفظ نمايند و روي پرونده شخصي خود در منزل كه گفته شد يادداشت كنند بعداً پرونده به دشعبه رسيدگي كننده ارسال ( ارجاع ) ميشود كه كلاسه شعبه مربوطه به آن داده شده و تا پايان فرايند و مراحل رسيدگي قضائي آن كلاسه ( يعني شماره پرونده قضائي ) همراه پرنده خواهد بود و اين كلاسه اصلي است . شماره كلاسه يك شماره ۳ رقمي است كه هر قسمت آن مفهوم متعلق بخود را دارد يعني از سمت چپ شماره اول بمعناي رديف يا كلاسه پرونده شماره دوم نمره شعبه مربوطه و شماره سوم نمايانگر سال تقديم دادخواست است مثلاً ۸۲/۷/۱۷۳۲ يعني پرونده شماره ۱۷۳۲ كه در شعبه هفتم در سال ۱۳۸۲ اقامه شده كه برخي اوقات بصورت كسري هم نوشته ميشود باين صورت

نكته ديگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان ( شاكي پرونده ) از راي كميسيون يا هيئتي شكايت داشته باشد و بر اين ادعا باشد كه اجراي آن راي باعث ورود خسارت و زيان به او شده بطوريكه جبران آن در آينده براي وي باساني ممكن نيست ميتواند در ضمن شكايت اصلي خود يا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نيز بخواهد دستور موقت يك نوع قرار يا تصميم موقتي دادگاه است كه باصطلاح قاطع يا حل وفصل كننده نهائي دعوا نيست بلكه تا رسيدگي ماهوي يا اصلي بدعوي اعتبار دارد و باصدور دادنامه يا در صورت تشخيص قاضي شعبه اعتبارش از بين ميرود اما فايده اش اينست كه از اجراي آراء مورد اعتراض كميسيونها و يا هيئت ها موقتاً جلوگيري مي كند و احياناً مانع وارد آمدن خسارت به شاكي مي گردد پس بخاطر داشته باشيد كه درخواست صدور دستور موقت بايستي ضمن تقديم دادخواست باشد ( يعني درراده يا ستون خواسته ميتوان تقاضاي صدور موقت را هم نوشت يا پس از آن در صورتيكه موجبات تقاضاي دستور موقت پديد آمده باشد .(۱)