تعداد برگه هاي دادخواست و هزينه آن
تعداد برگه هاي دادخواست طبق مقررات ديوان بشماره طرف شكايت باضافه يك نسخه اضافي خواهد بود يعني في المثل اگر طرف شكايت دو اداره يا دو مامور هستند (از اقدام دو مامور شكايت شده) ۳ نسخه دادخواست بايستي تنظيم شود .

رونوشت ها و فتوكپي ها ضميمه بآن نيز بهمان تعداد . توصيه مي شود كه براي پيگيري بهتر كار خود از دادخواستها و ضمائم آن تصوير و فتوكپي تهيه نموده براي خود در منزل عيناً پرونده اي تشكيل دهيد تا مراحل دادرسي را بتوانيد دنبال نمائيد .

هزينه ابطال تمبر و دادرسي در ديوان ۰۰۰/۵۰ ريال ( پنج هزار تومان ) و در مرحله تشخيص ۰۰۰/۱۰۰ ريال ( ده هزار تومان ) است . (۲)

در اينجا قابل توضيح است كه برگه هاي رسمي دادخواست ديوان با برگه هاي درخواست كه قريباً طراحي و در اختيار شاكيان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه هاي دادخواست هزينه دادرسي و ابطال تمبر همانگونه كه فاقاً اشاره شد دارد ولي برگه هاي درخواست كه مخصوص شكايت به هيئت عمومي ديوان است رايگان مي باشد هزينه دادرسي ندارد .


۱-ماده ۲۱ قانون ديوان عدالت اداري –
ماده ۱ آئين دادرسي ديوان عدالت اداري : (ميگويد ، رسيدگي در ديوان محتاج به تقديم دادخواست است ... و اگر دادخواستي فاقد امضاء باشد رد ميشود ... |) و همچنين تبصره ۳ ذيل ماده ۲۱ قانون ديوان
۲-تبصره ۲ ذيل ماده ۲۱ قانون ديوان ماده ۴۱ آئين دادرسي ديوان عدالت اداري