- ماده ۲۱ قانون ديوان و تبصره هاي ذيل آن

در انتها شكايت كننده بايستي امضاء نمايد يا انگشت بزند (۱) امضاء يا اثر انگشت شاكي يا نماينده قانوني او بايستي بوسيله دفتر شعب ديوان يا دفتر يكي از دادگاهها يا دفتر اسناد رسمي يا شوراي محلي يا يكي از ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و درمورد كسانيكه در خارج از ايران هستند توسط مامورين كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران گواهي شود .

مستندات تصوير و فتوكپي مدارك هم بايستي بنحوي تهيه و تصوير برداري شود كه روشن و خوانا باشد كه چشم كسانيكه بعداً بايستي پرونده را بررسي و روي آن تصميم گيري كنند آزار ندهد و مطلب براحتي قابل برداشت باشد . تمام مستندات بايستي برابر اصل يا با صطلاح <<مصدق>> شود .