نحوه تنظيم دادخواست مخصوص ديوان عدالت اداري
دادخواست ديوان عدالت اداري برگه اي چاپي است كه ميتوان آنرا از باجه ها و ادارات پست در سراسر كشور خريداري نموده . (۱) قيمت هر برگه آن ۲۵۰ ريال است . در قسمت فوقاني آن جدولي دارد كه عناوين خانه هاي آن مشخص است و خانه هاي جدول بايستي بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگي پر شود . نام و نام خانوادگي و مشخصات فردي واضح نوشته شود . در قسمت اقامتگاه حتماً بايستي نشاني روشن و آشكار نوشته شده نام شهر – ميدان – خيابان- كوچه و شماره پلاك منزل ذكر گردد. شماره پلاك منزل يا نمره كاشي بايد دقيق باشد بطوريكه بين اعدادي مثل ۲ و ۳ يا ۰ و ۵ يا ۴ و ۶ اشتباه نشود .

مشخصات طرف شكايت و نام دستگاه يا اداره بايستي دقيق باشد و نكته بسيار مهم ديگر ستون و يا راده اي است كه موضوع شكايت و خواسته در آن نوشته ميشود بايد سعي نمود كه موضوع شكايت و خواسته بسيار واضح و صريح و آشكارا و در عين حال كوتاه نوشته شود بصورتيكه خواننده براحتي مقصود ما را از تحرير خواسته دريابد بخاطر داشته باشيد كه برگه دادخواست پس از تنظيم توسط افراد متعددي مورد بررسي قرار ميگيرد مثل كاركنان دبيرخانه – متصديان امور دفتري دادگاه ، قضات شعب – ماموران نيروي انتظامي – ماموران پست و هر كدام بفراخور وظايف خود اقداماتي روي آن انجام ميدهند از اين رو صراحت و تميزي و روشن بودن نوشته ها در تسريع كار شما بسيار موثر و مفيد است .

شرح شكايت و دلايل مستندات را در متن دادخواست كه با خطوط نقطه چين مشخص شده بايستي نوشت از نوشتن مفصل و طولاني حتماً اجتناب نماييد . كوشش كنيد كه مطالب چكيده و كوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شكايت باشد بطوريكه خواننده مطلب را براحتي بگيرد و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اينجا مجدداً توصيه مي شود كه اگر متن دادخواست را بادست مي نويسيد حتماً نوشته شما تميز و عاري از خط خوردگي و غلط باشد اگر نياز هست كه از لغتي و كلمه اي استفاده نمائيد كه احياناً املاء يا معناي آنرا نميدانيد به كتاب مراجعه كنيد يا از اشخاص مطلع بپرسيد و چنانچه مايل هستيد كه مطالب مندرج در دادخواست خود را تايپ نمائيد ضروريست كه پس از تايپ شدن مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانيد و اگر كلمه اي نادرست ماشين شده آنرا تصحيح نمائيد .