شيوه تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري بزبان ساده
علي القاعده هر رشته و علمي اصطلاحات و كلمات مخصوص بخود را دارد كه بين كارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقيق آنرا ميفهمند اما كسانيكه سروكاري با آن رشته ندارند اطلاعاتي از معناي دقيق آن واژه ها ندارند و در نتيجه زماني كه به انجام آن كار نياز پيدا ميكنند ممكن است دچار اشتباه يا مشكلاتي شوند كه ضروري است براي حل آن به كارشناس مربوطه مراجعه نمايند . رشته حقوق هر چند مانند هرشته تخصصي ديگري اصطلاحات و دقائق و ظرائف ويژه خود را دارد اما بيش از رشته هاي ديگر مورد نياز و استفاده همگان قرار مي گيرد و در نتيجه مردم بهنگام رجوع به دادگستري و بخشهاي مختلف قوه قضائيه ناگزير دچار دشواريهائي مي شوند كه اگر برخي مطالبات را در ابتداي كار مي دانستند و به آن عمل مي كردند هم دستگاه قضائي كشور دچار تراكم و اطاله دادرسي مي شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پيشگيري مي گرديد و زودتر به نتيجه مطلوب ميرسيدند

از اينرو بمنظور حل اين معضل سعي شده است كه در اين مقاله بزبان ساده و غير تخصصي و بقول معروف همه كس فهم اموري را كه براي دادخواست دادن به ديوان عدالت اداري لازم است برشته تحرير درآيد تا مورد بهره برداري مراجعان محترم قرار گيرد و كوشش شده است تا موارديكه لازم به استناد يا اشاره به مواد قانوني است با ذكر آن در زيرنويس آورده شود تا مطالعه كننده بتواند بطور هموار و بدون نشيب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نمايد و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهي پيدا نمايد . و چنانچه نيازي به اطلاع از مفاد ماده قانوني بود يا رجوع به متن قانون يا آئيننامه از آن آگاهي پيدا نمايد .