مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت شهرداري ها
۱- ارائه آراء كميسيون ماده صد(بدوي و تجديدنظر)
۲- ارائه گواهي قطعيت راي در مورد راي كميسيون بدوي ماده صد كه به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصوير مصدق تمام صفحات سند مالكيت(نقل و انتقالات سند)
توجه: در ساير شكايات به طرفيت شهرداري بايد راي صادر توسط شهرداري يا كميسيون مربوط مانند كميسيون ماده ۷۷ ضميمه شود.

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت آموزش و پرورش
۱- در مورد دادخواست هزينه سفر:ارائه حكم ورودي و خروجي شاكي از محل خدمت
۲- در مورد اخراج از محل كار: حكم اخراجي يا ابلاغيه راي به همراه حكم كارگزيني
۳- در مورد دادخواست تبديل وضعيت استخدامي: حكم كارگزيني فعلي شاكي نيز بايد پيوست دادخواست شود
تذكر: ارائه فيش حقوقي به همراه حكم كارگزيني الزامي است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي
۱- ارائه آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلافات.
۲- در صورتي كه آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف عليه شركت يا كارگاه توليدي يا كسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمي با آخرين تغييرات براي شركت ها و پروانه ۳- اشتغال يا توليدي معتبر براي كارگاهها و پروانه كسب معتبر براي كسبه الزامي است
در صورتي كه راي هيات تشخيص به علت عدم اعتراض قطعي شده باشد ارائه گواهي قطعيت راي مذكور الزامي است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت سازمان تامين اجتماعي
الف: درخواست سنوات بازنشستگي:
۱- حكم بازنشستگي ۲- مدارك پرداخت حق بيمه ۳- تصوير صفحه اول دفترچه بيمه

ب: عدم احتساب حق بيمه در سازمان تامين اجتماعي:
۱- ارائه راي اداره كار، در صورتي كه شاكي در شركت هاي خصوصي شاغل بوده است
۲- ارائه حكم كارگزيني در صورتي كه شاكي در استخدام كشوري بوده است
۳- ارائه مدارك پرداخت حق بيمه

ج: درخواست مستمري از كارافتادگي:
۱- ارائه آراء كميسيون هاي پزشكي اعم از بدوي و تجديدنظر
۲- مدارك پرداخت حق بيمه ۳- مدارك كارگزيني

د- درخواست برقراري مستمري توسط وراث:
۱- گواهي انحصار وراثت
۲- مدارك پرداخت حق بيمه توسط متوفي

هـ- درخواست برقراري مستمري قطع شده وراث:
۱- مدارك پرداخت حق بيمه ۲- ارائه فيش حقوقي قبل از قطع مستمري ۳- گواهي انحصار وراثت

مدارك لازم جهت اعتراض به آراي هيئت هاي تخلفات اداري
۱- تصوير مصدق راي قطعي بدوي و تجديدنظر
۲- مدارك استخدامي(احكام كارگزيني)
۳- مدارك شناسائي
توجه: نيروهاي نظامي و انتظامي در خصوص اعتراض به اخراج، بايد حكم اخراجي يا ابلاغيه حكم را به همراه حكم كارگزيني پيوست دادخواست نمايند.

مدارك لازم براي ساير موارد ۱- تعزيرات حكومتي: آرا بدوي و تجديدنظر

۲- درخواست صدور حكم استخدامي از قراردادي يا پيماني به رسمي: حكم كارگزيني - ساير مستندات

۳- اعتراض به آراء هيات هاي گزينش: آراء بدوي و تجديدنظر

۴- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامي به عدم پذيرش آنان: آگهي استخدام - مدارك شركت در آزمون و قبولي در آن

۵- شكايات عليه سازمان بازنشستگي كشوري: حكم بازنشستگي - ساير مستندات

۶- اعتراض پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي به اخراج آنان: مدارك استخدامي - راي اخراج

۷- درخواست نيروهاي نظامي و انتظامي براي مشاغل سخت و زيان آور:
حكم كارگزيني كه در آن شغل يا تخصص شاكي قيد شده باشد - مستندات استحقاق شاكي

۸- درخواست نيروهاي نظامي و انتظامي در خصوص اشعه:
حكم كارگزيني كه در آن شغل يا تخصص شاكي قيد شده باشد-مستندات استحقاق شاكي

۹- اعتراض نيروهاي نظامي و انتظامي به آرا كميسيونهاي اداري:
آراي قطعي بدوي و تجديدنظر-حكم كارگزيني كه در آن راي كميسيون مربوطه قيد شده باشد - مستندات مورد شكايت

۱۰- درخواست اعاده به خدمت نيروهاي نظامي و انتظامي: مدارك مربوط به علت قطع رابطه استخدامي - ساير مستندات

۱۱- گمرك:اظهارنامه - ضمانت نامه بانكي - ساير مدارك و مستندات

۱۲- كميسيون ماده۹۹ استانداريها: راي كميسيون - سند مالكيت

۱۳- كميسيون ماده ۲ استانداريها:راي كميسيون - مدارك پزشكي - ساير مستندات

۱۴- سازمان سنجش آموزش كشور:آگهي آزمون - مدارك شركت در آزمون و قبولي در آن - ساير مستندات

۱۵- اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذيرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از كارشناسي:
آگهي آزمون - مدارك شركت در آزمون و قبولي در آن

۱۶- اداره منابع طبيعي: تصميمات يا آراء قطعي صادره: مدارك مالكيت - ساير مستندات
توضيح: تصميمات كميسيون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها قابل اعتراض درديوان عدالت اداري است.

۱۷- اعتراض به آراء كميسيونهاي مالياتي: آراي قطعي بدوي و تجديدنظر - ساير مستندات

۱۸- اعتراض به آراء كميسيون نظارت و هيئت عالي نظارت - مدارك مربوط به عضويت - ساير مدارك

۱۹- اعتراض به تصميمات كميسيون تغيير كاربري اراضي در طرح هاي هادي روستايي مصوب سال ۱۳۷۱:
مصوبه كميسيون - اسناد مالكيت - ساير مستندت

۲۰- اعتراض به نظر كميسيون موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهر و شهرك ها:
راي كميسيون - مدارك مالكيت - ساير مستندات

۲۱- قانون توزيع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر كميسيون رسيدگي به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حريمي:
نظر كميسيون - مدارك مالكيت - مستندات

ب) اعتراض به نظر هيات هاي سه نفري موضوع مادتين ۱۹و۲۰:
راي هيات سه نفري - راي هيات پنج نفري - اسناد مالكيت - مستندات داشتن حقابه

ج) اعتراض به اعلام بستر و حريم رودخانه و نهر(طبيعي و سنتي) و سيل و مرداب و بركه طبيعي:
آگهي مربوط - نظر كميسيون ماده ۴ آئين نامه - مدارك مالكيت - ساير مستندات

۲۲- اعتراض به آراء كميته فني موضوع آئين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت هاي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي در مورد تخلفات دفاتر مذكور:
راي كميته فني – پروانه - ساير مستندات

۲۳- اعتراض به نظر كميسيون درجه بندي و تغيير درجه تاسيسات ايرانگرد و جهانگردي:
آراء كميسيون هاي بدوي و تجديدنظر - پروانه مهمان خانه يا مهمان سرا - راي كميسيون - مدارك استخدامي - ساير مستندات

۲۴- كميسيون ماده ۱۶ رسيدگي به شكايات جانبازان:
راي كميسيون - مدارك استخدامي - ساير مستندات
تذكر: در موارد فوق علاوه بر مدارك و مستندات مرقوم، رعايت شرايط عمومي جهت تشكيل پرونده ضروري است.