* دادگاه تجديدنظر استان تهران

تعداد ۳۶ شعبه به تجديدنظر آراي دادگاه هاي بعدي اختصاص يافته است .

نشاني : تهران ـ ضلع جنوبي پارك شهر خيابان بهشت ( شعبات ۲۱ ، ۲۳ و ۲۷ در محل دادگاه انقلاب خيابان شريعتي ، اول خيابان معلم قرار دارند )

تلفن : ۹ ـ ۵۶۰۴۰۹۵

* در مركز هر استان ، به منظور تجديدنظر در آراء قابل تجديدنظر صادره از دادگاه هاي عمومي و انقلاب مستقر در حوزه آن استان دادگاه تجديدنظر ، به تعداد موردنياز ، مركب ازيك رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي گردد . جلسه دادگاه تجديدنظر با حضور دو عضورسميت يافته و پس از رسيدگي ، راي اكثريت كه به وسيله رئيس يا عضو مستشار انشاء مي شودقطعي و لازم الاجراء خواهد بود .

* آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد ذيل قابل درخواست تجديدنظر مي باشد :

الف ـ جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است .

ب ـ جرائمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد .

ج ـ ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال .

د ـ جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است .

ه ‘ ـ جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد .

و ـ محكوميت هاي انفصال از خدمت .

* آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي در موارد ذيل قابل درخواست تجديدنظر مي باشد :

الف ـ در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ( ۳۰۰۰/۰۰۰/ ) ريال متجاوز باشد .

ب ـ كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي .

ج ـ حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد .

* احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به راي يك يا چندنفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده راي .

* قرارهاي ذير در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد ، قابل تجديدنظر است .

الف ـ قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود .

ب ـ قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا .

ج ـ قرار سقوط دعوا .

د ـ قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا .

* روزنامه رسمي جمهوري اسلامي در اين محل مستقر مي باشد .