بيماري بِرگر

buerger's disease
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
بيماري بِرگر عبارت است از مسدود شدن سرخرگهاي كوچك و متوسط معمولاً در پا ناشي از التهاب رگهاي خوني. اين باعث تشكيل لخته ميشود. سيگار كشيدن يك عامل بسيار مهم در بروز اين بيماري است. به واقع، اين بيماري در افراد غيرسيگاري بسيار نادر است. حداكثر شيوع اين بيماري در مردان سيگاري 40-20 ساله است.
علايم شايع
درد متناوب در روي پا يا ساق پا به هنگام ورزش. درد با استراحت بهبود مييابد.
درد، تغييررنگ بهصورت آبي شدن، گرمي، و سوزن سوزن شدن پاها به هنگام قرار گرفتن در معرض سرما
گاهي بروز زخمهاي دردناك روي انگشتان و نوك انگشتان پا
علل
ناشناخته است، اما اين بيماري احتمالاً در اثر نيكوتين ايجاد ميشود.
سيگار كشيدن باعث بروز اسپاسم در رگهاي خوني ميشود، كه در اثر آن، رگهاي خوني مهم پا انسداد مييابند.
عوامل افزايشدهنده خطر
بيماري بافت همبند يا آترواسكلروز
استرس
هواي سرد
سابقه خانوادگي اين بيماري
پيشگيري
سيگار نكشيد.
از قرار گرفتن در معرض سرما خودداري كنيد. در اين حالت، رگهاي خوني منقبض شده و جريان خون به انتهاي اندامها، دچار مشكل ميشود.
عواقب مورد انتظار
در حال حاضر، اين بيماري علاجناپذير است. علايم را ميتوان مدتي تحت كنترل درآورد، اما اين بيماري نهايتاً ناتواني فزايندهاي را باعث خواهد شد بهخصوص اگر قطع قسمتي از پا ضروري شود.
اميد به زندگي كاهش مييابد.
تحقيقات در زمينه علل و درمان اين بيماري ادامه دارند، بنابراين اميد ميرود كه درمانهاي مؤثرتري ابداع شوند.
عوارض احتمالي
بروز زخم در نوك انگشتان
تحليل رفتن عضلات
قانقاريا در پا در اثر فقدان خونرساني. در اين حالت امكان دارد قطع عضو اجتنابناپذير شود.
درمان
اصول كلي
- آزمايشات تشخيصي ممكن است شامل موارد زير باشند: سونوگرافي، پلتيسموگرافي براي كمك به تشخيص كاهش جريان خون در رگهاي محيطي، و آرتريوگرافي (عكسبرداري مخصوص از سرخرگها) براي تعيين محل ضايعات عروقي
- اهداف اصلي درمان عبارتند از: بهبود علايم و جلوگيري از بروز عوارض
- اگر سيگار كشيدن ادامه يابد، اقدامات به عمل آمده ندرتاً با موفقيت همراه خواهند بود، بنابراين سيگار بايد ترك شود. براي اين كار ميتوان در يك برنامه مخصوص ترك سيگار شركت جست.
- از قرار گرفتن در معرض سرما خودداري كنيد. از جوراب، شلوار و دستكش گرم استفاده كنيد. ناخنها را با احتياط كوتاه كنيد تا از وارد آمدن آسيب به پوست اجتناب شود.
- جوراب نخي يا پشمي و كفشهايي كه اندازه پايتان باشد به پا كنيد. جوراب نبايد از جنس مصنوعي باشد.
- براي حفاظت از پايتان از كفي مناسب و نيز پوشش نرم داخل كفش استفاده نماييد.
- پا برهنه بيرون از خانه نرويد.
- گاهي عمل جراحي براي قطع اعصاب سمپاتيكي كه به اين ناحيه ميروند انجام ميگيرد.
- در صورت بروز قانقاريا، احتمال قطع انگشتان پا يا دست، يا حتي قطع عضو وجود دارد.
- امكان دارد انجام مشاوره براي تغيير در شيوه زندگي كه محدوديتهاي مربوط به بيماري آن را ايجاب ميكند، توصيه شود.
داروها
امكان دارد داروهاي گشادكننده عروقي تجويز شوند، اما اگر سيگار كشيدن ادامه يابد، اين داروها ارزش ناچيزي خواهند داشت.
فعاليت
از هواي سرد دوري كنيد، اما سعي كنيد فعاليتهاي خود را حفظ كنيد. يك برنامه مناسب براي حفظ وضعيت مناسب جسماني را در پيش گيريد.
رژيم غذايي
هيچ رژيم خاصي توصيه نميشود.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان علايم بيماري برگر را داريد.
اگر درد غيرقابل كنترل رخ دهد.
اگر روي انگشتان دست يا پايتان زخم به وجود آيد