بونيون (كج شدن شست پا به سمت انگشتان ديگر پا)

bunion
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
بونيون (كج شدن شست پا به سمت انگشتان ديگر پا) عبارت است از وجود يك زايده استخواني (بونيون) در لبه خارجي مفصل قاعده شست پا كه باعث كج شدن آن به سمت ديگر انگشتان پا ميشود. اين مشكل در خانمها سه برابر شايعتر از آقايان است.
علايم شايع
كج شدن شست پا به سمت ديگر انگشتان پا بهطوري كه ممكن است روي انگشت دوم و گاهي سوم پا برود.
ضخيم شدن پوست روي زايده استخواني قاعده شست پا
گاهي تجمع مايع زير پوست ضخيم شده
درد و خشكي پا
علل
رشد غيرطبيعي يا وارد آمدن نيرو به نحوي كه شست پا روي انگشتان ديگر پا برود.
عوامل افزايشدهنده خطر
سابقه خانوادگي مشكلات پا (ضعف ارثي در مفصل قاعده شست پا)
آرتريت
پوشيدن كفشهاي پاشنهبلند و نوكباريك، كه باعث به هم فشرده شدن انگشتان پا روي يكديگر ميشود.
پيشگيري
هر روز نرمش كنيد تا عضلات پا در وضعيت مناسبي باشند.
از كفشهاي نوكپهن كه اندازه پا نيز باشد استفاده كنيد. از پوشيدن كفشهاي پاشنهبلند يا كفشهايي كه انگشتان پا در آنها در وضعيت طبيعي خود قرار نميگيرند خودداري كنيد.
عواقب مورد انتظار
معمولاً با درمان و رعايت نكات پيشگيري براي جلوگيري از عود معالجه ميشود.
عوارض احتمالي
عفونت زايده استخواني، بهخصوص در افراد ديابتي
التهاب و تغييرات التهابي در ساير مفاصل به علت اشكال در راه رفتن، كه باعث وارد آمدن استرس غيرطبيعي روي پا، مفصل ران، و ستون فقرات ميشود.
درمان
اصول كلي
قبل از خواب، شست پا را با يك لايي نرم از ساير انگشتان پا جدا كنيد.
يك پوشش ضخيم، چسبنده و حلقويشكل دور و روي زايده استخواني ببنديد.
در كفش خود از قوسهاي مخصوص استفاده كنيد تا فشار از روي زايده استخواني برداشته شود.
جراحي براي برداشتن زايده استخواني و تصحيح وضعيت استخوانها
داروها
معمولاً دارويي براي اين حالت لازم نيست مگر اينكه عفونت ايجاد شود.
فعاليت
اگر جراحي لازم باشد، فعاليتهاي خود را تدريجاً پس از آن از سر گيريد. تا زمان التيام محل عمل جراحي، روي پاشنه راه برويد. پاي تخت را بلند كنيد تا تورم كاهش يابد.
رژيم غذايي
هيچ رژيم خاصي توصيه نميشود.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان دچار چنين مشكلي هستيد به نحوي كه در فعاليتهاي عادي شما اختلال ايجاد كرده باشد.
اگر پس از درمان طبي يا جراحي، علايم عفونت، مثل تب، ورم ناحيه، و درد به هنگام لمس ناحيه، بروز كنند