بلاستوميكوز

Blastomycosis

شرح بيماري
بلاستوميكوز عبارت است از يك بيماري عفوني قارچي كه در ريهها پديدار ميشود. گاهي از راه خون به ساير نقاط بدن، به خصوص پوست، گسترش مييابد. بلاستوميكوز مستقيماً از انسان به انسان انتقال پيدا نميكند، اما امكان دارد از راه گاز گرفتن سگهاي بيمار انتقال يابد. عفونت ميتواند در ريهها، دهان، پوست و بافتهاي زير پوستي، پروستات، و اپيديدم گسترش پيدا كند.
علايم شايع
علايم ممكن است به آهستگي آغاز شوند، يا برعكس عفونت ممكن است خيلي ناگهاني خود را نشان دهد.
سرفه، كه امكان دارد خشك و بدون خلط، يا خلطدار باشد.
درد قفسه سينه
لرز، تب، و عرقريزش فراوان
تنگي نفس
خستگي، بياشتهايي
ضايعات پوستي يا آبسه، در صورت درگيري پوست
علل
عفونت با قارچ بلاستوميسِس درماتيتيديس ، كه در چوب و خاك پيدا ميشود. امكان دارد ارتباطي باخانه سگهاي آبي وجود داشته باشد. ضايعات پوستي عمدتاً در باغبانان يا كشاورزان رخ ميدهد، اما منشأ اصلي اين قارچ در طبيعت هنوز مشخص نشده است.
عوامل تشديد كننده بيماري
باغباني و كشاورزي
ديابت شيرين
مصرف داروهاي سركوبكننده ايمني
پيشگيري
در حال حاضر نميتوان از آن پيشگيري كرد.
عواقب مورد انتظار
اين قارچ ميتواند باعث بيماري شديد و ناتوانكننده شود، كه بدون درمان ممكن است مرگبار باشد. با درمان مجدانه، معمولاً در عرض چند هفته معالجه ميشود.
عوارض احتمالي
گسترش به ساير نقاط بدن، كه باعث بيماري جدي و احياناً مرگ ميشود. در اثر گسترش عفونت امكان دارد علايم زير ظاهر شوند:
درد در استخوانهاي دراز
ضايعات پوستي كه اول به صورت جوشهاي كوچك غيرچركي يا چركي در نواحي باز بدن پديدار ميشوند. اين جوشها به آهستگي گسترش مييابند. با گذشت زمان، ضايعات تبديل به زخمهاي دلمه بسته ميشوند كه حاشيه آنها فرو رفته و رنگ بنفش رو به قرمز است.
تورم كيسه بيضه و ظاهر شدن برجستگيهاي دردناك و حساس به لمس روي آن
درمان
اصولي كلي
ممكن است آزمايشات تشخيصي شامل موارد زير باشند: كشت از ضايعات پوستي، چرك، خلط، يا ترشحات ريوي؛ نمونهبرداري از بافت پوست يا ريه؛ عكس قفسه سينه، و ساير آزمايشات
درمان با دارو. در صورت لزوم، ساير اقدامات حمايتي انجام ميپذيرد.
بيمار معمولاً در بيمارستان بستري ميشود و درمان در آنجا آغاز ميشود.
استفاده از گرما شايد درد مفصلي را تخفيف دهد.
بيمار بايد روزانه وزن شود و مقادير آن در يك برگه ثبت گردد. در صورت كاهش وزن بدون توجيه، بايد به گسترش يافتن عفونت مشكوك شد.
بيمار حتماً بايد به قرارهاي ملاقاتي كه جهت پيگيري وضع وي ترتيب داده ميشود پايبند باشد. بررسي اينكه آيا درمان اثربخش بوده است يا خير، و نيز بررسي وجود اثرات جانبي داروها اهميت زيادي دارند.
داروها
داروهاي ضد قارچ، داروهاي انتخابي براي مبارزه با اين بيماري هستند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
به هنگام مرحله حاد بيماري، در رختخواب استراحت كنيد. با برگشت تدريجي قواي جسماني، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي خود را تدريجاً از سر گيريد.
رژيم غذايي
هيچ رژيم خاصي توصيه نميشود.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه كنيد
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان علايم بلاستوميكوز را داريد.
اگر يكي از مشكلات زير به هنگام درمان رخ دهد: كاهش وزن، تب، اسهالي كه با درمانهاي خانگي قابل كنترل نباشد، سردرد شديد و سختي گردن
اگر دچار علايم جديد و غيرقابل كنترل شده ايد. داروهاي مورد استفاده در درمان، عوارض جانبي به همراه دارند.