برونشيت مزمن

bronchitis chronic
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
برونشيت مزمن عبارت است از التهاب مزمن و تخريب لولههاي نايژهاي، با يا بدون حضور عفونت فعال. اين بيماري به طور شايع با سيگار كشيدن ارتباط دارد.
علايم شايع
سرفه مكرر، يا حمله سرفههاي پشت سر هم
تنگي نفس
ضخيم بودن خلط و مشكل در تخليه آن با سرفه. ميزان و توليد خلط بسته به وجود يا عدم وجود عفونت، متغير است.
علل
تحريك يا عفونت مكرر لولههاي نايژهاي، كه موجب ميشود لولههاي نايژهاي ضخيم شده، فضاي درون آنها كه محل عبور هوا است باريكتر شده، و خاصيت ارتجاعي آنها كاهش يابد. مواد تحريككننده عبارتند از موارد آلرژيزا، آلودگي هوا و دود سيگار
عوامل افزايشدهنده خطر
سيگار كشيدن (بزرگترين عامل خطر)
هرگونه بيماري ريوي كه باعث كاهش مقاومت شده باشد.
سابقه خانوادگي بيماري سل يا ساير بيماريهاي دستگاه تنفسي
قرار گرفتن در معرض آلودگي هوا
تغذيه نامناسب
چاقي
زندگي در خانوار يا محله شلوغ
پيشگيري
سيگار نكشيد. سيگار كشيدن مهمترين عامل خطري است كه ميتوان از آن اجتناب كرد.
از قرار گرفتن در معرض دودها يا بخارات تحريككننده در محيط خودداري كنيد.
در صورت بروز عفونت تنفسي، سريعاً به پزشك خود مراجعه كنيد.
عواقب مورد انتظار
برونشيت مزمن معمولاً با درمان خوب ميشود، اگر سيگاري نباشيد و بيماري مزمن زمينهساز مثل نارسايي احتقاني قلب، برونشكتازي، يا بيماري سل نداشته باشيد.
اگر سيگاري هستيد و آن را ترك نكنيد، يا مبتلا به يك بيماري مزمن زمينهساز باشيد، برونشيت مزمن معمولاً اميد به زندگي را كاهش ميدهد.
عوارض احتمالي
ذاتالريه مكرر
بيماري انسدادي مزمن ريه، كه علاجناپذير است. خصوصيات آن عبارتند از تنگي نفس مزمن، بنفش شدن لبها و ناخنها، و نهايتاً ضرورت استفاده از اكسيژن
درمان
اصول كلي
- بسياري از بيماريهاي ريوي و قلبي علايمي مشابه با علايم برونشيت مزمن دارند. با كمك آزمايشات تشخيصي ميتوان اين بيماريها را رد كرد و به تشخيص رسيد.
- با درمان، بيماري خوب نميشود، اما علايم بيماري تخفيف يافته و از بروز عوارض جلوگيري ميشود.
- سيگار كشيدن را ترك كنيد.
- اگر در جايي زندگي يا كار ميكنيد كه آلودگي هوا شديد است، حتيالمقدور از آن اجتناب كنيد يا آلودگي آن را كاهش دهيد. به فكر تغيير شغل و نصب سيستم تهويه مطبوع فيلتردار و با قابليت كنترل رطوبت در منزل خود باشيد.
- از قرار گرفتن در معرض تغييرات دمايي ناگهاني يا هواي سرد و مرطوب خودداري كنيد.
- اگر كارهايي مثل فرياد زدن، بلند خنديدن، گريه كردن، و فعاليت بدني باعث بروز حملات سرفه شوند، از آنها خودداري كنيد.
- روش تخليه نايژه و تنفس عميق را ياد بگيريد و اجرا كنيد.
- زير پايههاي جلويي تخت را در حدود 5/12 سانتيمتر بالا آوريد.
داروها
از داروهاي ضد سرفه استفاده نكنيد؛ اين داروها باعث بدتر شدن برونشيت مزمن ميشوند.
آنتيبيوتيكها براي مبارزه با عفونت مزمن يا مكرر
اكسپكتورانتها براي نرم و رقيق كردن ترشحات
داروهاي گشادكننده نايژه براي باز كردن لولههاي نايژهاي
امكان دارد برحسب مورد، داروهايي براي درمان افسردگي يا اضطراب شديد تجويز شوند.
فعاليت
هيچ گونه محدوديتي براي آن وجود ندارد. مصرف مايعات را به 10-8 ليوان آب در روز افزايش دهيد تا ترشحات ريوي رقيقتر شوند.
رژيم غذايي
رژيم غذايي هيچ محدوديتي ندارد. جهت حفظ ضخامت ترشحات ريه روزانه 8 تا 10 ليوان آب نبوشيد.
در اين شرايط به پزشك خو مراجعه نماييد
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان علايم برونشيت مزمن را داريد.
- اگر تب يا استفراغ رخ دهد.
- اگر در خلط خون ظاهر شود.
- اگر درد سينه افزايش يابد.
- اگر تنگي نفس حتي در حالت استراحت يا هنگامي كه سرفه نميكنيد، وجود داشته باشد.
- اگر خلط عليرغم تلاش براي رقيق كردن آن ضخيمتر شود.