تند شدن غيرطبيعي ضربان قلب(تندضرباني)

Heartbeat rapid

شرح بيماري
تند شدن غيرطبيعي ضربان قلب عبارت است از تندي ضربان قلب به نحوي كه قلب بسيار سريعتر از حالت طبيعي ميزند بدون اين كه فرد فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري زيادي داشته باشد. اين تندي ضربان قلب بين 150 تا 300 ضربان در دقيقه است. فردي كه بيماري قلبي ندارد ممكن است با ورزش ضربان قلب را به 160 بار دقيقه يا بيشتر برساند كه البته اين طبيعي است و مشكلي محسوب نميشود. انواع تند شدن غيرظبيعي ضربان قلب عبارتند از فيبريلاسيون دهليزي، تند ضرباني سينوسي، تند ضرباني فوق بطني، و تند ضرباني بطني.
علايم شايع
تپش قلب. نبض بين 180-100 بار در دقيقه ميزند كه بسيار سريعتر از حالت طبيعي است.
غش كردن يا احساس نزديك بودن مرگ
درد قفسه سينه
سرفه ناخودآگاه
تنگي نفس
علل
ناشناخته هستند. اين حالت ميتواند در افراد جواني كه هيچگونه شواهدي از بيماري ندارند رخ دهد، اما در عين حال در افراد مسني كه دچار بيماري سرخرگهاي قلب هستند نيز رخ ميدهد.
عوامل افزايش دهنده خطر
بيماري قلبي
تب
پركاري تيروييد
استرس؛ اضطراب
سيگار كشيدن
مصرف بعضي از مواد و داروها، مثل كافئين، كوكايين، افدرين يا ساير داروهاي تقويتكننده دستگاه سمپاتيك
پيشگيري
سيگار نكشيد.
حتيالمقدور استرس زندگي خود را كم كنيد.
از دكونژستانها؛ داروهاي كمكننده اشتها؛ قهوه زياد؛ كولا و ساير محركها با يا بدون كافئين؛ و آمفتامينها پرهيز كنيد.
عواقب مورد انتظار
اكثر موارد موقتي و خوشخيم هستند. تند شدن غيرطبيعي ضربان قلب را معمولاً ميتوان با درمان كنترل كرد.
عوارض احتمالي
در صورتي كه ضربان قلب به حالت طبيعي باز گردانده نشود، امكان دارد نارسايي احتقاني قلب، حمله قلبي، يا ايست قلبي، كه جان بيمار را به خطر مياندازند رخ دهند.
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل نوار قلب، و استفاده از دستگاه هولتر (نوار قلب 24 ساعته) باشند.
بستري كردن بيمار، در صورتي كه حمله تندضرباني، عليرغم درمان، ادامه يابد.
ندرتاً استفاده از شوك الكتريكي كنترل شده
گاهي با اقدامات زير ميتوان ضربان قلب را كاهش داد: ـ نگاه داشتن نفس بهطور كوتاهمدت ـ نيشگون گرفتن از پوست بازو به قدري كه باعث درد شود. ـ زدن آب سرد به صورت، فرو بردن سر در آب سرد به مدت كوتاه، يا دوش سرد بهطوري كه آب سرد روي سر بريزد. ـ در بيني و دهان خود را بگيريد و سعي كنيد به ملايمت هوا را از بيني خارج كنيد بهطوري كه احساس كنيد پردههاي گوش به سمت بيرون حركت ميكنند. ـ ناحيه كاروتيد گردن را ماساژ دهيد، البته منوط به اين كه روش انجام بدون خطر اين تكنيك را فرا گرفته باشيد (از پزشك يا ساير پرسنل پزشكي در اين زمينه كمك بخواهيد).
داروها
در مواردي كه حمله تند ضرباني تكرار ميشود، امكان دارد يك يا چند دارو براي كنترل ضرباهنگ قلب تجويز شوند. اين داروها ميتوانند شامل ديژيتال، كينيدين، مسدودكنندهاي كانال كلسيم، پروكايناميد، و مسدودكنندههاي بتا آدرنرژيك باشند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
به هنگام بروز حمله، تا زماني كه ضربان قلب به حالت طبيعي باز نگشته باشد دراز بكشيد. بين حملات، با نظر پزشك، بهطور منظم ورزش كنيد. آمادگي جسماني به پيشگيري از بروز حملات تند ضرباني قلب كمك ميكند.
رژيم غذايي
رژيم خاصي توصيه نميشود.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان دچار يك حمله تند ضرباني نامنظم قلب شدهايد كه در عرض 5-4 دقيقه برطرف نشده است.
اگر تنگي نفس رخ دهد.
اگر درد قفسه سينه به وجود آيد.