تب دره (كوكسيديومايكوز)

valley fever
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
تب دره عبارت است از يك عفونت ريوي توسط قارچي كه هاگهاي آن در خاك يافت ميشوند. تب دره از فرد به فرد سرايت نميكند. تمام گروههاي سني را مبتلا ميكند.
علايم شايع
عفونت معمولاً چنان خفيف است كه علامتي ايجاد نميكند. در موارد كمي علايم ممكن است كاملاً شديد باشند. اين علايم عبارتند از:
سرفه
گلودرد
تب و لرز
درد قفسه سينه
سردرد
درد عضلات و مفاصل
تنگي نفس
بثور پوستي
احساس ناخوشي كلي
افسردگي
تعريق شبانه
كاهش وزن
سفتي گردن (گاهي)
علل
عفونت توسط قارچ كوكسيديودس ايميتيس كه در خاك بهويژه خاك نقبهاي جوندگان رشد ميكند. افراد مستعد با تنفس غبار حاصل از چنين خاكي دچار عفونت ميشوند و قارچها در ريهها مستقر ميگردند. دوره كمون 4-1 هفته پس از مواجهه است.
عوامل افزايشدهنده خطر
مواجهه شغلي يا محيطي با غبار مثلاً در مكانهاي ساختوساز
بيماري كه مقاومت را كاهش داده باشد بهويژه اورمي، ديابت شيرين، بيماري ريوي مزمن، سل، ايدز، بيماري هوچكين، لوسمي يا سوختگيهاي شديد
استفاده از داروهاي سركوبگر ايمني. داروهاي كورتيزوني يا آنتيمتابوليتها
پيشگيري
در حال حاضر قابل پيشگيري نيست.
عواقب مورد انتظار
بهبود خود به خودي ظرف 6-3 هفته. بيشتر افراد 6-3 هفته پس از محو علايم عفونت، ناخوش باقي ميمانند. داروهاي ضد قارچ براي افراد دچار عفونت شديد و گسترده نگه داشته ميشود كه در اين موارد نجاتدهنده زندگي هستند.
عوارض احتمالي
گسترش عفونت در سراسر بدن و بيماري شديد بهويژه در مغز يا غشاهاي پوشاننده مغز
عوامل ژنتيك. بيماران سياهپوست به احتمال بيشتري دچار عوارض شديد حاصل از تب دره ميشوند.
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل آزمون پوستي، بررسيهاي آزمايشگاهي خون، كشت خلط و راديوگرافي قفسه سينه باشند. در صورت شك تشخيصي، آزمونهاي اضافي ميتوانند شامل برونكوسكوپي و بيوپسي از پوست، ريه، كبد يا استخوان باشند.
درمان معمولاً شامل مراقبت حمايتي در منزل است. بستري شدن در بيمارستان تنها براي موارد شديد لازم است.
از مرطوبكننده اولتراسونيك بدون داروي اضافي استفاده كنيد تا رطوبت را افزايش داده، به تسكين سرفه و گلودرد كمك كند. هر روز مرطوبكننده را تميز كنيد.
هر روز وزن خود را در نموداري ثبت كنيد.
داروها
معمولاً براي درمان دارو لازم نيست. البته در صورت نياز ميتوانيد براي درد از داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي و براي سرفه از ضد سرفهها استفاده كنيد.
براي عفونت منتشر (گسترش به خارج از ريه) و بيماران خاص (نوزادان، بيماران مبتلا به پنوموني يا نقص ايمني مادرزادي يا اكتسابي توأم، ديابت يا بارداري) بايد كتوكونازول، فلوكونازول يا آمفوتريسينـب تجويز گردد.
فعاليت
تا حد توان خود فعاليت كنيد. بيشتر استراحت كنيد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر خود يا عضوي از خانوادهتان علايم تب دره را داشته باشيد.
اگر در طول درمان موارد زير رخ دهند: ـ تداوم كاهش وزن ـ تب ـ اسهال غيرقابل كنترل ـ سفتي گردن همراه با سردرد