شرح بيماري
پركاري تيروييد عبارت است از فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري بيش از حد طبيعي غده تيروييد، كه هورمونهاي مترشحه از آن در تنظيم تمام كارهاي بدن نقش دارند. در نتيجه اين فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري بيش از حد، توليد هورمونهاي تيروييد افزايش مييابد. شايعترين نوع پركاري تيروييد، بيماري گريوز ناميده ميشود. پركاري تيروييد، بزرگسالان 50-20 ساله و عمدتاً زنان را گرفتار ميكند.
علايم شايع
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري بيش از اندازه
احساس گرما يا داغي در تمام زمانها
لرزش
تعريق
خارش پوست
تند، نامنظم و كوبنده بودن ضربان قلب
كاهش وزن عليرغم اين كه فرد زيادتر از حد عادي غذا ميخورد. البته در افراد مسن ممكن است افزايش وزن ديده شود.
اضطراب و بيقراري قابل توجه
گاهي بيرونزدگي چشمها و دو تا ديدن گاهي اسهال
گاهي ريزش مو
گاهي گواتر (بزرگ شدن غده تيروييد)
علل
اختلالات خودايمني (بدن پادتنهايي توليد ميكند كه باعث تحريك توليد مقادير بيش از حد طبيي هورمونهاي تيروييدي ميشود).
گرهكها يا تومورهاي تيروييد
تيروييديت (التهاب غده تيروييد)
عوامل تشديد كننده بيماري
سابقه خانوادگي پركاري تيروييد
استرس
جنس زن
ساير اختلالات ايمني
پيشگيري
راه خاصي براي پيشگيري از آن وجود ندارد.
عواقب مورد انتظار
معمولاً با دارو يا جراحي قابل معالجه است. شش ماه فرصت دهيد تا بيماري خوب شود. برخي از انواع پركاري تيروييد ممكن است بدون درمان هم خوب شوند.
عوارض احتمالي
نارسايي احتقاني قلب
«طوفان تيروييد» كه عبارت است از بدتر شدن ناگهاني تمام علايم. اين يك اورژانس تهديدكننده زندگي است.
تشخيص اشتباه به عنوان يك واكنش اضطرابي رواني
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل آزمايش خون و بررسيهاي راديواكتيو مثل اندازهگيري برداشت يد 131 توسط تيروييد باشد.
درمان مناسب به اندازه گواتر، علل، سن، و مدت زماني كه جراحي ميتواند به تأخير افتد (در صورتي كه كانديد عمل جراحي باشيد) بستگي دارد.
پركاري تيروييد را در اكثر بيماران ميتوان با دارو كنترل نمود.
عمل جراحي براي برداشتن قسمتي از تيروييد در بعضي از بيماران توصيه ميشود.
داروها
داروهاي ضد تيروييد براي مهار فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري تيروييد
مسدودكنندههاي بتا آدرنرژيك براي كمكردن تعداد ضربان قلب افزايش يافته
يد راديواكتيو، كه سلولهاي تيروييد را بهطور انتخابي نابود ميسازد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
حتيالمقدور فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري خود را محدود نماييد تا اين كه بيماري تحت كنترل درآيد. فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي خود را برحسب شدت بيماري تنظيم كنيد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي حاوي پروتئين زياد داشته باشيد تا بافتهاي از دست رفته در اثر فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري بيش از حد تيروييد بازسازي شوند.
اگر اضافه وزن داريد، يك رژيم لاغري مناسب بگيريد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم پركاري تيروييد را داريد.
اگر علايم بهطور ناگهاني بدتر شوند، خصوساً پس از جراحي
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي به همراه داشته باشند.