شرکت Core Security Technologies اعلام کرد نقاط آسیبپذیر نرمافزار مجازیسازی VMWare را که میتواند سیستمعامل ویندوز در شرکتهای بزرگ را در معرض حملات هکرها قرار دهد، پیدا کرده است.

به گفته کارشناسان این مرکز، کامپیوترهایی که نرمافزار VMWare روی آنها نصب شده است میتوانند در مقابل حملات هکرها بسیار آسیبپذیر بوده و سوءاستفادهگران اینترنتی به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند.

"ایون آرک"( Ivn Arce) معاون شرک Core Security گفت: «آنچه که در این نرمافزار مشکل ایجاد میکند، بخش مربوط به میزبان و مهمان در محیط مجازیشده است. در حال حاضر سازمانها به نرمافزارهای مجازیسازی به میزان قابلملاحظهای روی آوردهاند و اگر این نرمافزارها آسیبپذیر باشند، با مشکلات جدي مواجه خواهند شد.»

اگر چه تاکنون کارشناسان امنیتی ادعا میکردند که استفاده از نرمافزارهای مجازیسازی امکان ورود هرگونه هکر و ویروس را از بین میبرد، این نقاط آسیبپذیر در نرمافزار VMWare سازمانها را نگران کرده است.

شرکت سازنده نرمافزار VMWare هماکنون این حفرهها را تایید کرده و از کاربران خواسته است تمامی فولدرهای بهاشتراک گذاشته شده را در این نرمافزار غیرفعال کنند.

قرار است وصله امنیتی برای از بین بردن این حفرهها در چند روز آینده روانه بازار شود.

ITNA