لوگوي گوگل به مناسبت سالروز تولد مخترع تلفن تغيير كرده و دومين حرف گوگل دربردارندهي تصوير انيميشني از الكساندر گراهام بل شد كه در حال گفتوگو با تلفن است.
موتور جستوجوي گوگل طبق سنت خود براي تغيير لوگوي صفحه خانگي خود در مناسبتهاي ويژه به منظور گراميداشت سالروز تولد الكساندر گراهام بل لوگوي خود را تغيير داد.
الكساندر گراهام بل، مخترع تلفن، در سوم ماه مارس سال 1847 متولد شد و در سال 1870 به همراه خانواده خود به كانادا و سال بعد به آمريكا مهاجرت كرد.
وي كه برروي دستگاهي براي ناشنوايان كار ميكرد، جذب ايدهي انتقال گفتوگو شده و در سال 1875 موفق به ساخت گيرندهاي با امكان تبديل الكتريسته به صدا شد و در هفت ماه مارس 1876 اختراع خود را به ثبت رساند.