مرورگر وبي كه بسياري از كاربران براي نخستين بار وب را با آن تجربه كردند با پايان يافتن زمان پشتيباني از آن به خاطرهها ميپيوندد.
مرورگر نت اسكيپ كه به شركت آمريكن آنلاين (AOL) متعلق است، پس از اول مارس سال ٢٠٠٨ مورد پشتيباني قرار نخواهد گرفت.
مرورگر نت اسكيپ در نيمهي دههي ٩٠ و با آغاز اوجگيري وب تجاري، از سوي بيش از ٩٠ درصد كاربران اينترنت مورد استفاده قرار گرفت اما با ورود مرورگرهاي ديگر مانند اينترنت اكسپلورر مايكروسافت و فاير فاكس سهم آن در بازار تنها به ٦/٠ درصد تقليل يافت.
شركت AOL به كاربران مرورگر نت اسكيپ توصيه كرده به مرورگرهاي فاير فاكس يا فلاك ارتقا يابند كه بر پايهي فنآوري مشابه اين مرورگر ساخته شدهاند.
ظرف هفتهي گذشته كاربران نت اسكيپ به پيامي برخورد ميكردند كه پايان پشتيباني از اين مرورگر را به آنها هشدار ميداد.
بر اساس اين گزارش مرورگر نت اسكيپ از سوي مارك آندرسن طراحي شد كه يكي از طراحان موزائيك است كه اولين مرورگر محبوب وب به شمار ميرود و اولين نسخهي آن در سال ١٩٩٤ از سوي شركت Netscape communications عرضه شد.
شركتهاي ديگر به ويژه مايكروسافت بر روي موفقيت نت اسكيپ سرمايهگذاري كردند و مايكروسافت مرورگر اينترنت اكسپلورر خود را همراه با سيستم عامل ويندوز عرضه كرد كه با كسب ٨٠ درصد از سهم بازار مرورگر امكان رقابت را از مرورگرهاي ديگر به ويژه نت اسكيپ سلب كرده و آن را متروك كرد.
اكنون مرورگر كد باز فاير فاكس رقيب اصلي اينترنت اكسپلورر به شمارميرود كه بيش از ٥٠٠ ميليون دانلود از آن صورت گرفته و طراحي آن با همكاري بنياد موزيلا انجام گرفته است كه از سوي اعضاي شركت نت اسكيپ بنيانگذاري شد.

کد:
http://www.itiran.com/?type=news&id=9211