ايسنا- مجرمان اينترنتي و نويسندگان نرمافزار مخرب در حال بررسي راههايي براي آزمايش ويروسهاي ساخت خود پيش از انتشار آنها هستند.
بر اساس تحقيقاتي كه از سوي آزمايشگاه تحليل و تشخيص نرمافزار مخرب پاندا انجام گرفت، مجرمان اينترنتي در حال همكاري در همايشها و سايتهاي اينترنتي مختلف هستند.
بر اساس اين گزارش، نويسندگان نرمافزارهاي مخرب در حال طراحي ابزارهاي آزمايشي هستند كه اسكن مجموعه برنامههاي امنيتي مهمي را كه در دسترس مصرفكنندگان و شركتهاست، بازسازي ميكند.
اين ابزارهاي آزمايشي به هكرها اجازه ميدهد تا از غير قابل تشخيص بودن نرمافزارهاي ساخت خود پيش از انتشار آنها مطمئن شوند.
به گفتهي مدير فني آزمايشگاه پاندا، اين ابزارها نشان دهندهي بخش ديگري از پويايي نرمافزارهاي مخرب جديد هستند كه در آن مجرمان اينترنتي خواهان هشدارهاي گسترده و قرار گرفتن در مركز توجهات نيستند.


کد:
http://www.itiran.com/?type=news&id=9204