اورتريت

urethritis

اطلاعات اوليه
توضيح كلي
اورتريت عبارت است از التهاب يا عفونت مجراي ادرار (لولهاي كه ادرار از طريق آن از مثانه به خارج ميرود). اورتريت غالباً باعفونت يا التهاب مثانه (سيستيت) همراه است. تمام سنين و هر دو جنس را مبتلا ميكند ولي در جنس مؤنث 10 برابر شايعتر است.
علايم شايع
ادرار كردن همراه با درد يا سوزش
اضطرار فراوان براي ادرار كردن حتي در هنگامي كه ادرار زيادي در مثانه نيست.
مقاربت جنسي دردناك يا ناتواني جنسي موقتي در مردان
قطرهقطره آمدن ادرار در مردان بالاي 50 سال
علل
همان عفونت باكتريايي مشابه كه باعث سوزاك ميشود، اورتريت گنوكوكي ايجاد ميكند؛ اورتريت غير اختصاصي (اورتريت غيرگنوكوكي نيز نام دارد)، ممكن است ناشي از انواع ارگانيسمها از جمله باكتري، قارچ و عفونت كلاميديايي باشد.
ساير علل ميتوانند شامل تروماي ناشي از آسيب يا جراحي يا مواد شيميايي مثل ضدعفونيكنندهها باشند.
نشان داده شده است كه خوشبوكنندههاي حمام و روغنهاي حمام باعث اورتريت ميگردند.
عوامل افزايشدهنده خطر
عفونت باكتريايي كه گسترش مييابد و از پوست اطراف ناحيه تناسلي و مقعد وارد مجراي ادرار ميگردد.
كبودي در طول مقاربت جنسي
تماس با شريك جنسي دچار عفونت
استفاده از سوند ادراري
استفاده از داروهايي كه باكتريهاي عامل عفونت نسبت به آنها مقاوم شدهاند.
شركاي جنسي متعدد
سابقه سنگ كليه، پروستاتيت، اپيديديميت يا آسيب به ناحيه تناسلي
سابقه بيماري آميزشي
پيشگيري
براي علل مرتبط بافعاليت جنسي: ـ قبل از مقاربت جنسي يك ليوان آب بنوشيد و ظرف 15 دقيقه پس از آن ادرار كنيد. ـ از كاندوم لاستيكي استفاده كنيد. ـ از يك نرمكننده محلول در آب (مهبلي) مثل ژل K-Y استفاده كنيد. ـ از وضعيتهاي مقاربتي مختلف استفاده كنيد تا احتمال آسيب به مجراي ادرار زن كاهش يابد.
براي عللي كه تنها به زنان ارتباط دارند: ـ پس از اجابت مزاج از جلو تا عقب را پاك كنيد و با صابون و آب بشوييد. ـ به جاي وان حمام از دوش استفاده كنيد.
براي هردو جنس، هر روز 8 ليوان آب ميل كنيد.
عواقب مورد انتظار
اورتريت معمولاً «از درجه خفيف» است و به ندرت بيماري طولاني مدت خطرناكي ايجاد ميكند. عود شايع است.
عوارض احتمالي
اورتريت و سيستيت مزمن در صورت ناكافي بودن درمان
گسترش عفونت به مجاري ادرار و كليه
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل بررسيهاي آزمايشگاهي خون و ترتشحات و آزمايش ادرار باشند.
درمان در منزل كافي است و شامل داروهايي براي شما و همسرتان است.
براي تسكين درد، در وان حاوي آب داغ به مدت 15 دقيقه حداقل 3 بار در روز بنشينيد.
مردان: با كشيدن پوست تناسلي به پايين براي بازكردن مجراي ادرار و بررسي اين كه آيا همچنان ترشح وجود دارد يا خير، مجراي ادرار را تحريك نكنيد. آلت تناسلي را ميتوان مشاهده كرد ولي آن را فشار ندهيد.
اطراف ناحيه تناسلي را تميز نگه داريد. از صابون ساده و بدون بو استفاده كنيد.
داروها
آنتيبيوتيكها براي مقابله با عفونت. از تكميل دوز تجويز شده اطمينان حاصل كنيد حتي اگر علايم زودتر فروكش يابند.
فعاليت
محدوديتي وجود ندارد. تا دو هفته پس از رفع علايم از تحريك و مقاربت جنسي بپرهيزيد.
رژيم غذايي
هر روز 8 ليوان آب بنوشيد.
در طول درمان از كافئين بپزهيزيد.
براي اسيدي كردن ادرار آب آلبالو بنوشيد. برخي داروها با ادرار اسيدي اثربخشتر هستند.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم اورتريت را داشته باشيد.
اگر در طول درمان هريك از موارد زير رخ دهند: ـ تب 3/38 درجه سانتيگراد يا بيشتر ـ خونريزي از مجراي ادرار يا خون در ادرار ـ عدم بهبودي ظرف يك هفته عليرغم درمان
اگر شما دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي ايجاد كنند.