13خط برای زندگی

1 : دوستت دارم ، نه به خاطر شخصيت تو ، بلكه به خاطر شخصيتي كه هنگام با تو بودن پيدا ميكنم

2 : هيچ كس لياقت اشكهاي تورا ندارد و كسي كه چنين ارزشي دارد باعث اشك ريختن تو نميشود

3 : اگر كسي تو را آنطور كه ميخواهي دوست ندارد ، به اين معني نيست كه تو را با تمام وجود دوست ندارد .

4 : دوست واقعي كسي است كه دستهاي تو را بگيرد ، ولي قلب تورا لمس كند

5 : بدترين شكل دلتنگي براي آن كسي است كه در كنار او باشي و بداني هرگز به او نخواهي رسيد

6 : هرگز لبخند را ترك نكن ، حتي وقتي ناراحتي چون هر كس امكان دارد عاشق لبخند تو شود

7 : تو ممكن است در تمام دنيا فقط يك نفر باشي . ولي براي بعضي افراد تمام دنيا هستي

8 : هرگز وقتت را با كسي كه حاضر نيست وقتش را با تو بگذراند ، نگذران

9 : شايد خدا خواسته است كه ابتدا بسياري افراد نامناسب را بشناسي و سپس شخص مناسب را ، به اين ترتيب وقتي او را يافتي بهتر ميتواني شكر گزار باشي

10 : به چيزي كه گذشت غم مخور . به آن چه پس از آن آمد لبخند بزن

11 : هميشه افرادي هستند كه تو را مي ازارند ، با اين حال همواره به ديگران اعتماد كن و فقط مواظب باش كه به كسي كه تورا آزرده دوبار اعتماد نكني

12 : خودرا به فردي بهتري تبديل كن و مطمئن باش كه خودرا ميشناسي ، قبل از آنكه شخص ديگري را بشناسي و انتظار داشته باشي او تورا بشناسد

13 : زياده از حد خود را تحت فشار نگذار ، بهترين چيزها در زماني اتفاق ميوفتد كه انتظارش را نداري

گابريل گارسيا ماركز