بيل گيتس اعلام كرد كه مايكروسافت صفحه لمسي و فنآوري گفتاري را براي جايگزيني با كيبوردها عرضه ميكند.
رييس مايكروسافت اظهار كرد كه مردم به طور روز افزون با استفاده از گفتار يا صفحات لمسي بهجاي كي بورد با رايانهها تعامل ميكنند.
بيل گيتس كه در پايان تور خداحافظي خود كه قبل از كنارهگيري از مقام تمام وقت خود در مايكروسافت ترتيب داده بود سخن ميگفت، اظهار كرد: اين يكي از شرطهاي بزرگي است كه ما انجام دادهايم.
بيل گيتس در حضور 1200 دانشجو و اعضاي دانشكده در دانشگاه كارنگي ملون اظهار كرد: بر اساس پيشبيني مايكروسافت در عرض پنج سال جستوجوهاي اينترنتي بيشتري به جاي استفاده از كيبورد از طريق گفتار انجام ميگيرد.
گيتس همچنين گفت: نرمافزار كه در حال توسعه در شاخههاي مختلف علوم از جمله زيست و ستاره شناسي است بايد حتي بيش از اين پيشرفتهتر شود و مايكروسافت تلاش دارد نه تنها با بخشهاي علوم رايانه دانشگاه بلكه با پژوهشگران در حوزههاي علمي ديگر ارتباط برقرار كند تا دريابد ابداعات جديد در كجا مورد نيازند.
بيل گيتس قصد دارد از سمت رياست مايكروسافت در ماه ژوئيه كنارهگيري كرده و امور بشر دوستانه را مورد توجه قرار دهد.


کد:
http://www.itiran.com/?type=news&id=9176