اسپونديلوز گردن

cervical spondylosis


اطلاعات اوليه
توضيح كلي
اسپونديلوز گردن عبارت است از تغييرات تخريبي استخوانهاي گردن كه موجب وارد آمدن فشار به اعصابي ميشود كه به دستها، پاها، و مثانه ميروند. اين مشكل در مردان 40 سال به بالا شايعتر است و شيوع آن پس از 60 سالگي افزايش مييابد. در اين بيماري، 7 مهره موجود در گردن، ديسكهاي بين آنها و عروق خوني كه به مغز ميروند تحتتأثير قرار ميگيرند.
علايم شايع
هر كدام از موارد زير:
درد در گردن، كه به كتفها، بالاي شانهها، قسمت فوقاني بازوها، دستها، يا پشت سر تير ميكشند.
صداي سايش به هنگام حركات گردن يا عضلات شانه
بيحسي يا گزگز در بازوها، دستها، و انگشتان؛ مقداري از دست رفتن حسهاي مختلف در دستها؛ و اختلال در بازتابها (رفلكسها).
ضعف عضلاني و تحليل رفتن عضلات؛ كاهش بازتابها
گيجي؛ راه رفتن نامتعادل
با پيشرفت بيماري، بياختياري ادرار و عدم كنترل مثانه، و نيز ضعف در پاها به وجود ميآيد.
خشكي گردن
سردرد
علل
آرتريت (التهاب مفصل)
صدماتي مثل تصادفات اتومبيل كه باعث به جلو پرتاب شدن و سپس به عقب برگشتن ناگهاني گردن و ايجاد آسيب ميشوند، صدمات ورزشي، كشيدن شدن ناگهاني بازوها، زمين خوردن و سقوط
آرتروز (ناشي از آسيب فرسايشي مفاصل در اثر پيري)
رشد غيرطبيعي استخوان كه گاهي در سنين پيري رخ ميدهد.
عوامل افزايش دهنده خطر
سن بالاي 60 سال
صدمه به گردن
پيشگيري
از نشستن به حالت خميده خودداري كنيد.
بدون گذاشتن بالش بخوابيد. از يك محافظ گردن نرم يا حوله براي حمايت از گردن استفاده كنيد.
از وارد آمدن آسيب به گردن اجتناب كنيد. به هنگام انجام ورزشهاي داراي برخورد فيزيكي، از كلاه حفاظتي مخصوص استفاده كنيد.
در اتومبيل از كمربند ايمني استفاده كنيد و ارتفاع پشتي سر را به طور مناسب تنظيم كنيد.
عواقب مورد انتظار
علايم خفيف معمولاً خوب به درمان پاسخ ميدهد و به آهستگي برطرف ميشوند. اما علايم شديد ممكن است هيچگاه كاملاً خوب نشوند.
عوارض احتمالي
كاهش انعطافپذيري گردن پس از جراحي يا درمان
اگر اسپونديلوز گردن درمان نشود، با پيشرفت بيماري امكان دارد راه رفتن به صورت اسپاتيك و غيرطبيعي در آيد.
درمان
اصول كلي
- براي تأييد تشخيص امكان دارد عكسبرداري با اشعه ايكس يا ام.آر.آي يا ساير آزمونهاي تشخيصي انجام شوند.
- از يك محافظ گردن نرم (محافظ گرد توماس) استفاده كنيد تا از كشيدگي نامنتظره عضلات پيشگيري شود.
- روي گردن از گرما و رطوبت استفاده كنيد. دوش آب گرم بگيريد و اجازه دهيد آب گرم 20-10 دقيقه روي گردن و شانه جاري باشد. اين كار را دوبار در روز تكرار كنيد. در بين دوشها، حوله مرطوب و داغ روي گردن بگذاريد. براي اين كار، حوله يا پارچه را در آب داغ قرار دهيد، سپس آن را بچلانيد و روي گردن بگذاريد.
- گردن را به نرمي ماساژ دهيد.
- طرز نشستن و ايستادن خود را تصحيح كنيد. به اين ترتيب كه هنگام نشستن يا ايستادن چانه و شكم خود را به داخل بكشيد. از يك صندلي محكم استفاده كنيد و طوري بنشينيد كه باسن با پشتي صندلي تماس داشته باشد.
- بدون استفاده از بالش بخوابيد. در عوض، ميتوانيد از يك بالش مخصوص يا محافظ گردن نرم استفاده كنيد، يا يك حوله كوچك تا شده زير گردن خود قرار دهيد.
- اگر دستها يا بازوها دچار درد يا بيحسي شدهاند، يك وسيله مخصوص براي كشيدن گردن بخريد يا اجاره كنيد. براي راهاندازي آن طبق دستورات مربوطه عمل كنيد.
- امكان دارد درمان با امواج فرا صوت نيز توصيه شود.
- گاهي جراحي براي به هم چسباندن استخوانهاي گردن، برداشتن يك ديسك گردني آسيب ديده، يا بزرگ كردن فضاي اطراف نخاع انجام ميگيرد.
داروها
براي ناراحتي يا ناتواني خفيف ميتوان از آسپيرين يا استامينوفن استفاده كرد.
براي ناراحتي شديد و جدي، امكان دارد داروهاي قويتر ضد درد، شلكنندههاي عضلاني يا آرامبخش تجويز شوند.
فعاليت
هرگونه فعاليت كه به بروز علامت نيانجامد توصيه ميشود.
رژيم غذايي
رژيم خاصي توصيه نميشود.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد:
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان علايم اسپونديلوز گردني داريد.
اگر علايم، عليرغم درمان، باقي بمانند يا بدتر شوند