اطلاعات اوليه
توضيح كلي
آبسه مغزي يا اپيدورال تجمع چرك ناشي از يك عفونت باكتريال در مغز يا خارجيترين لايه از سه لايه غشايي كه مغز و نخاع را ميپوشانند.
علايم شايع
علايم زير به تدريج در عرض چند ساعت ظاهر ميشوند. اين علايم شبيه علايم تومور يا سكته مغزي هستند:
درد در پشت و كمر، در صورتي كه عفونت در غشاي پوشاننده نخاع باشد
سردرد
تهوع و استفراغ
ضعف، بيحسي يا فلج در يك طرف بدن
راه رفتن نامنظم
تشنج
تب
منگي، گيجي، يا حالت هذياني
مشكل در صحبت كردن
علل
منشأ اوليه عفونت باكتريايي كه موجب بروز آبسه مغزي يا اپيدورال ميشود را اغلب نميتوان پيدا كرد. اما سه منشأ زير شايعترين هستند:
عفونتي كه از جمجمه به درون گسترش مييابد، مثلاً استئوميليت (عفونت استخوان و مغز استخوان)، ماستوئيديت (عفونت زايده ماستوئيد در پشت گوش)، يا سينوزيت (عفونت سينوسها)
عفونتي كه به دنبال شكستگي جمجمه آغاز و گسترش مييابد.
عفونتي كه از ساير بخشهاي بدن كه دچار عفونت شدند، مثلاً ريهها، پوست، يا دريچههاي قلب، از راه خون گسترش مييابد
عوامل افزايش دهنده خطر
صدمه به سر
وجود يك بيماري كه مقاومت بدن را كاهش داده باشد، به خصوص ديابت
بروز اخير يك عفونت، به خصوص در اطراف بيني، چشمها و صورت
بيماري كه دستگاه ايمنياش به علت بيماري (مثلاً ايدز) يا داروها سركوب شده است.
تزريق وريدي مواد مخدر
پيشگيري
در صورت بروز هر گونه عفونت در بدن به پزشك مراجعه كنيد، به خصوص اگر عفونت در اطراف بيني يا صورت باشد (مثلاً عفونت گوش يا آبسه دندان). با مراجعه زود هنگام ميتوان از گسترش عفونت جلوگيري كرد.
در هر گونه فعاليتي كه خطر صدمه به سر وجود دارد، از كلاه ايمني و ساير وسايل حفاظتي استفاده نماييد.
عواقب مورد انتظار
با تشخيص و درمان زودهنگام معمولاً خوب ميشود.
عوارض احتمالي
بروز حملات تشنج، اغماء و مرگ، در صورتي كه درمان انجام نشود.
آسيب دايمي به مغز
درمان
اصول كلي
آزمايشات تشخيصي ممكن است شامل موارد زير باشند: آزمايش خون، آزمايش مايع نخاع، نوار مغز، سيتياسكن، عكسبرداري از جمجمه
نياز به مراقبت ويژه وجود دارد.
درمان طبي يا جراحي بستگي به محل آبسه دارد. معمولاً احتياج به دادن آنتيبيوتيك و نيز جراحي براي تخليه آبسه است. ساير درمانهايي كه ممكن است لازم شوند عبارتند از مايعات داخل وريدي و تهويه مكانيكي
داروها
آنتيبيوتيك براي 6-4 هفته جهت مبارزه با عفونت
داروهاي ضد تشنج براي پيشگيري از بروز حملات تشنجي
كورتيكواستروييدها براي كاهش تورم مغزي پس از عمل جراحي
فعاليت
هنگامي كه در بيمارستان هستيد نياز به استراحت در تخت داريد. پس از طي دوران نقاهت 3-2 هفتهاي، به هر اندازه كه قدرت بدني و احساس خوب بودن به شما اجازه ميدهد، فعاليت داشته باشيد.
رژيم غذايي
به هنگام بستري در بيمارستان، امكان دارد تزريق مايعات داخل وريدي ضروري باشد. پس از درمان، يك رژيم عادي و متعادل داشته باشيد.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد:
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان يكي از علايم آبسه مغزي يا اپيدورال را داريد.
اگر تب به 3/38 درجه سانتيگراد يا بيشتر افزايش يابد.
اگر دچارعلايم جديد و غيرقابل كنترل شده ايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي به همراه داشته باشند