آبسه آنوركتال

Anorectal abscess

شرح بيماري
آبسه آنوركتال عبارت است از بروز آبسه (تجمع چرك ناشي از عفونت) در ناحيه اطراف مقعد و راست روده. اين بيماري در مردان و در كساني كه مبتلا به بعضي بيماريهاي گوارشي هستند بيشتر ديده ميشود. اين آبسه ممكن است درست در ناحيه سوراخ مقعدي يا به طورعمقيتر در جدار راست روده تشكيل شود.
علايم شايع
تورم (در آبسههاي سطحي)
درد به هنگام لمس راست روده
درد ضرباندار
تب و ديگر علايم جديتر در مورد آبسههاي عمقيتر
درد به هنگام اجابت مزاج
علل
باكتريهاي شايع مثل استافيلوكوك و اشرشياكولي شايعترين علل هستند. گاهي عفونتهاي قارچي باعث بروز اين آبسه ميشوند.
عوامل تشديد كننده بيماري
افراد مبتلا به بيماري گوارشي
تزريق براي درمان بواسير داخلي
آسيب ناشي از نوك وسيله تنقيه
زخم ناسب ار دفع پوسته تخممرغ يا استخوان ماهي
جسم خارجي
بواسير بيرونزده
پيشگيري
جلوي بروز يبوست را بگيريد.
از تنقيه خودداري كنيد.
عواقب مورد انتظار
بهبود آبسه به آهستگي صورت ميگيرد و زمان آن بسته به وسعت آبسه متفاوت است. اگر عارضهاي اتفاق نيافتاد، آبسه در عرض 6 ماه كاملاً بهبود مييابد.
عوارض احتمالي
احتمال ايجاد فيستول مقعدي
عود آبسه در صورت عدم درمان علت زمينهساز
درمان
اصول كلي
تشخيص با معاينه باليني داده ميشود.
درمان شامل بازكردن آبسه و تخليه آن است.
حين جراحي از بيحسي موضعي استفاده ميشود. براي آبسههاي عمقيتر در راست روده، معمولاً از بيهوشي عمومي استفاده ميشود.
نشستن در لگن آب گرم هر 4-2 ساعت، پس از عمل جراحي، هر بار براي 20 دقيقه در لگن يا وان حمام كه ارتفاع آب گرم در آن 20-15 سانتيمتر است بنشينيد.
استفاده از صفحه گرمكننده، لامپ گرمكننده يا كمپرس گرم براي تخفيف درد
جلوي بروز يبوست را بگيريد. در صورت احساس اجابت مزاج، از آن خودداري نكنيد، حتي اگر درد داشته باشيد. يبوست ميتواند باعث افزايش فشارروي زخم محل جراحي شود.
دستورات پزشك را در رابطه با تعويض پانسمان و تميز نگاه داشتن محل جراحي رعايت كنيد.
داروها
براي عفونت ممكن است آنتيبيوتيك يا داروي ضدقارچ تجويز شود
مسهلهاي نرمكننده مدفوع براي جلوگيري از يبوست
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
پس از جراحي، در زودترين زمان ممكن فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي عادي خود را از سربگيريد.
رژيم غذايي
افزايش ميزان فيبر در رژيم غذايي ميتواند به كاهش خطر بروز يبوست كمك كند.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان علايم آبسه آنوركتال را داريد.
اگر دچار علايم جديد و غيرقابل كنترل شده ايد . توجه داشته باشيد كه داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي به همراه داشته باشند.