استوماتيت

stomatitis


شرح بيماري
استوماتيت عبارت است از التهاب فراگير دهان (شامل مخاط دهان، لبها، زبان و كام) كه داراي 2 نوع اصلي است: استوماتيت هرپسي حاد و استوماتيت آفتي (زخم دهان) كه شايعتر است. ساير انواع عبارتند از ژنژيويت، پريودنتيت، كانديدياز (برفك) و آنژين و نسان. استوماتيت ممكن است نشانهاي از يك اختلال زمينهاي جديتر باشد.
علايم شايع
علايم بسته به نوع فرق ميكنند.
التهاب دهان
قرمزي و خونريزي
درد خفيف تا شديد
زخمهاي دهان
تنفس بدبو
ممكن است با بياشتهايي، خستگي، تب و تحريكپذيري همراه باشد.
علل
عفونت
تروما
خشكي
تحريككنندهها
عوامل سمي
بيش حساسيتي
بيماريهاي خودايمني
كمبود ويتامين
كمخوني
گاهي ناشناخته
عوامل افزايش دهنده خطر
آلرژي به غذا يا داروها
سيگار كشيدن
دندان مصنوعي
استرس روحي، اضطراب
دندانهاي ناهموار
پرتودرماني
شيميدرماني
سوء مصرف الكل، غذاهاي داغ يا چاشنيها
حساسيت به دهانشوها، رنگ شكلاتها، رژ لب
عوارض جانبي داروها
مواجهه شغلي با رنگها، فلزات سنگين، بخار اسيد، غبار صنعتي
پيشگيري
در صورت امكان از عوارض خطرزا اجتناب كنيد.
عواقب مورد انتظار
در اكثر موارد در عرض 2-1 هفته و در ساير موارد 3-2 هفته بهبود مييابد. برخي نيازمند درمان هستند و سايرين خود به خود بهبود مييابند.
پيامدهاي ديگر به اختلال زمينهاي بستگي دارد.
عوارض احتمالي
ممكن است پس از درمان عود كند.
اختلال زمينهاي ممكن است عوارض خطرناكي دربر داشته باشد.
درمان
اصول كلي
درمان بسته به علت فرق ميكند. گاهي تعيين آن مشكل است. معاينه فيزيكي لازم است و گاهي تهيه گستره يا كشت ضايعات عامل مسبب را مشخص ميكند.
بهداشت كامل دهان مهم است.
ترك سيگار
دندانهاي مصنوعي را از لحاظ تناسب با لثهها خوب كنترل كنيد.
داروها
در صورتي كه بتوان علت زمينهاي را كشف كرده داروها به طور خاص متوجه آن خواهند بود.
ممكن است شستوشو دهندههاي بيني يا قرصهاي خوراكي تجويز شوند.
داروهاي بيحسكننده موضعي ممكن است مفيد باشند.
در صورت مشخص شدن عامل مسبب، داروهاي ضد قارچ، ضد باكتري يا استروئيدي موضعي
مكملهاي ويتاميني در صورت نياز
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
محدوديت لازم نيست.
رژيم غذايي
ممكن است لازم باشد از غذاهاي چاشنيدار يا غذاهايي كه سفت، تيز يا خشك هستند، اجتناب شود.
از هر غذايي كه يك واكنش آلرژيك برانگيزد، خودداري كنيد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم استوماتيت را داشته باشند.
اگر پس از شروع درمان، علايم بدتر شوند.
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي داشته باشند.