شرح بيماري
بيماري آرنج تنيسبازان عبارت است از التهاب نواحي استخواني آرنج. عضلات، تاندونها و اپيكونديل (يك برجستگي استخواني در سطح خارجي آرنج كه در آنجا عضلات ساعد به استخوان بازو ميچسبند) آرنج را درگير ميكند. بيشتر، بزرگسالان (40-20 ساله) را مبتلا ميكند.
علايم شايع
درد و حساسيت به لمس در اپيكونديل
مشت ضعيف
درد در هنگام حركات پيچشي دست يا بازو مثلاً حين استفاده از پيچگوشتي يا بازي تنيس
علل
پارگي نسبي تاندون يا كشيده شدن تاندون روي استخوان به علت:
استرس مكرر مزمن بر بافتهايي كه عضلات ساعد را به ناحيه آرنج وصل ميكنند.
كشيدگي ناگهاني ساعد
عوامل تشديد كننده بيماري
شغلهايي كه مستلزم حركات شديد يا مكرر ساعد باشند مثل مكانيكي يا درودگري
شركت در ورزشهايي كه مستلزم حركات شديد يا مكرر ساعد باشند مثل تنيس
وضعيت فيزيكي نامناسب
پيشگيري
تا وقتي كه در شرايط عالي قرار بگيريد، ورزشهايي مثل تنيس را به مدت طولاني انجام ندهيد.
راكتهاي تنيس ميتوانند آرنج تنيسبازان را بدتر كنند. انتخاب اندازه يا نوع متفاوت (بزرگتر، قابل انعطافتر، دسته بزرگتر) ممكن است كمككننده باشد.
اگر به تازگي يادگيري تنيس را آغاز كردهايد، از فرد متخصص كمك بگيريد. روش و وضعيت قرارگيري در پيشگيري از آسيبها مهم هستند.
براي افزايش تدريجي قدرت خود، از تمرينات وضعيت دهنده ساعد استفاده كنيد.
قبل از شركت در ورزشها به ويژه رقابتها، به آهستگي و بهطور كامل خود را گرم كنيد.
عواقب مورد انتظار
معمولاً قابلعلاج است اما درمان ممكن است 6-3 ماه زمان ببرد.
عوارض احتمالي
پارگي كامل رباط كه براي ترميم نيازمند جراحي است.
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي معمولاً لازم نيستند (راديوگرافي معمولاً هميشه منفي است).
براي تسكين درد از گرما يا يخ استفاده كنيد. از پوششهاي مرطوب و گرم، لامپ گرمادهنده يا غوطهور شدن در گرداب يا كمپرس سرد يا كيسه يخ (هر كدام مؤثرتر به نظر برسد) استفاده كنيد.
ممكن است درمانهاي ديامتري، فراصوت يا ماساژ دريافت كنيد.
اين موارد به تسكين سريعتر علايم و بهبودي كمك ميكند:
ماساژ درماني
ممكن است مجبور باشيد براي بيحركت كردن آرنج از يك اسپلينت ساعد استفاده كنيد. در زمان استفاده از اسپلينت، ورزش زير را 4-3 بار در روز انجام دهيد: بازوهاي خود را بكشيد؛ مچ دست خود را خم كنيد؛ سپس پشت دست خود را روي يك ديوار فشار دهيد. آن را به مدت يك دقيقه نگه داريد.
در صورت شكست ساير روشهاي درماني ممكن است آزاد كردن تاندون در اپيكونديل با جراحي لازم باشد.
استفاده از تسمه آرنج تنيسبازان را هنگام از سرگيري فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري طبيعي پس از درمان مدنظر قرار دهيد.
داروها
داروهاي ضد التهاب غيراستروييدي براي كاهش التهاب
تزريق بيحس كنندهها يا داروهاي كورتيزوني. كورتيزون التهاب را كاهش ميدهد و بيحس كنندهها موقتاً درد را تسكين ميدهند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا زمان محو علايم، فعاليتي را كه باعث ايجاد آرنج تنيسبازان بود، تكرار نكنيد. سپس به تدريج پس از وضعيتگيري مناسب، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري طبيعي خود را از سر بگيريد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم آرنج تنيسبازان را داشته باشيد.
اگر عليرغم درمان، علايم ظرف 2 هفته بهبود نيابند.