تغییرات آنی که ما در سیستم گوارش مون ایجاد می کنیم چه عوارضی داره؟
1)آب یخ خوردن میان غذای داغ؟

خوردن آب بين غذا مانع از جذب به موقع غذاست.

2)در کل خوردن غذای داغ؟
باعث تغييرات بافتي مري به سمت متاپلازي (پيش ساز كانسر مري) ميشود.

3)خوردن آب یخ؟
مشكل خاصي ندارد.

4)خوردن بستی بعد از چای یا برعکس؟
موجب تغييرات حجمي سريع و شكست در بافت دندانها ميشود.