تماس با یازده شماره تلفن سه رقمی از طریق تلفن ثابت، همراه اول، تالیا و ایرانسل رایگان است.

به گزارش روابط عمومی شركت ارتباطات زیرساخت، هزینه مكالمه با شماره تلفنهای خدماتی نیروی انتظامی (110)، نهاد ریاست جمهوری (111)، وزارت اطلاعات (113)، اورژانس(115)، اطلاعات تلفن (118)، امداد سازمان برق (121)، امداد سازمان آب (122)، اورژانس اجتماعی بهزیستی (123)، آتشنشانی (125)، قوهقضائیه (129) و امداد سازمان گاز (194) در سراسر كشور رایگان است.

این روابط عمومی با معرفی 57 شماره تلفن سه و چهار رقمی، اعلام كرد: هزینه تماس با 46 شماره تلفن دیگر در تمامی استانهای كشور، درون شهری محاسبه خواهد شد. شماره تلفنهای چهار رقمی كه با 18 شروع میشوند، به محدوده همان استان اختصاص دارند.

نظرخواهی از سازمان ها برای آئیننامه MMS بینتیجه ماند
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره بحث آئیننامه MMS تلفن همراه، گفت: برای تنظیم آئیننامه به هماهنگی با سازمانها و ارگانهای مرتبط نیاز بود، تا به حال چندین بار از آنها ارائه نظراتشان را درخواست كردهایم و اخیرا نیز نامهای با امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمانهای مربوطه ارسال شده است.

محمود خسروی ادامه داد: متاسفانه سازمانهای مرتبط هنوز نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارائه نكردند و این موضوع فعلا بینتیجه است كه امیدواریم در این زمینه مسئولان امر توجه لازم را داشته باشند.

به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش كاملی از كلیات بررسی شده در مورد اپراتور سوم تلفن همراه تا دو هفته آینده توسط سازمان به كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه میشود.

خسروی در گفتوگو با ایسنا درباره آخرین گزارش از وضعیت اپراتور سوم تلفن، همراه اظهار كرد: این موضوع و بررسی مباحث و كلیات مرتبط با آن تا به حال دو بار در جلسه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و نظراتی پیرامون آن ارائه شده است.

اوگفت: بعد از ارائه گزارش كامل از سوی سازمان به كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نحوه بررسی مزایده و اسناد مربوط به آن در این كمیسیون بررسی و مراحل و نحوه برگزاری آن مشخص میشود.