نتيجه تحقيقات محققان ايراني نشان داد: افزودنيهاي غذايي از بروز ديابت جلوگيري ميكند.

براساس يافتههاي پژوهشگران دانشگاه بوعلي سيناي همدان، افزودنيهاي غذايي از بروز ديابت جلوگيري ميكنند. دكتر محمدرضا صفري، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان ، پيرامون فعاليت اخير پژوهشي خود، گفت: نتايج تحقيقات انجام شده نشان ميدهد استفاده از افزودنيهاي غذايي مانند زعفران، دارچين، پودر سير، زردچوبه، سماغ، هل و .... ميتواند ميزان اتصال مولكولهاي قند به پروتئينها را به طور چشمگيري كاهش دهد. وي خاطرنشان كرد: با افزايش قند خون در بيماري ديابت بسياري از سلولهاي بدن تغيير شكل ميدهند و به مولكولهاي قند متصل ميشوند. سلول پروتئيني در نتيجه اين تغيير شكل، ماهيت و توانايي خود را از دست داده و مانع از تاثير آنزيم اختصاصي خود ميشود. دكتر صفري افزود: عدم كنترل اين بيماري، بروز بيماريهاي سختتر مانند بيماريهاي قلبي - عروقي، چشمي، بيماريهاي دياليزي، كليوي و در نهايت مرگ را موجب ميشود. استاديار گروه علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي همدان در ادامه با بيان اين كه در مرحله اول كنترل اين بيماري سعي ميشود، قند خون با كمك دارو كاهش يابد تا به پروتئينهاي بدن متصل نشود، به ايسنا گفت: نتايج اين تحقيق حاكي از تاثير چشمگير افزودنيهاي غذايي در كاهش ميزان اتصال مولكولهاي قند به پروتئينها در ديابت حالت وابسته به انسولين (جواني) و غير وابسته به انسولين (بزرگسالي) است. دكتر صفري درباره سازوكار تاثير افزودنيهاي غذايي در اين زمينه خاطرنشان كرد: افزودنيهاي غذايي در رقابت با مولكولهاي قند خون به پروتئينها متصل مي شوند و در نتيجه از ميزان اتصال اين مولكولها به پروتيينهاي بدن ميكاهند.