ايرانيان سال خورشيدي نگاه ميداشتند (يعني بر اساس ارتباط خورشيد با زمين). و سال را به دوازده ماه و هر ماه به سي روز بخش ميكردند. به اين ترتيب سال 360 روز و شروع سال بعد هر سال پنج روز و پنج ساعت و 48 دقيقه و 46 ثانيه زودتر انجام ميشد. هخامنشيان رفع اين مشكل را دنبال ميكردند. ساسانيان تقسيم دوازده ماه، و هر ماه سي روز، در سال را حفظ كردند براي هر روز نامي معين كردند و پنج روز هم به آخر سال افزودند به نام «گاتها». به اين ترتيب، سال ساساني 365 روز شد و براي جبران ساعت و 48 ثانيه ، هر يكصد و بيست سال، يك ماه به سال ميافزودند.

در آغاز سده ششم ميلادي ساسانيان روش «كبيسه» را برگزيدند يعني هر چهار سال يك روز به ماه ميافزودند و آن را به نام "اورداد" يعني روز افزوده خداداد ميناميدند.

هفت روز اول ماه به نام اهورا مزدا و امشا سپندان (اورمزد، بهمن، ارديبهشت، شهريور،سپندار مزد، خرداد، امرداد) و 23 روز ديگر به نام ايزدان است. روزهاي اول، هشتم، پانزدهم و بيست سوم هر ماه بنام خداوند است (اورمزد، دي به آذر،دي به مهر،دي به دين) بنابراين ميشود از جهتي گفت كه هر ماه به دو بخش هفت روز و دو بخش هشت روز تقسيم ميشود و اين نزديكترين شباهت تقسيمات ماه زرتشتي با ماه به چهار هفتهاي است.

نامهاي سي روز ماه چنين است:

اورمزد
خداوند جان و خرد

بهمن
منش (انديشه) نيك

ارديبهشت
راه راستي، دادگري

شهريور
توان برگزيده و سازنده

سپندارمزد
مهر و آرايش افزاينده

خرداد
رسايي و خودشناسي

مرداد
بيمرگي و جاوداني

دي به آذر
آفريدگار

آذر
آتش، فروغ

آبان
آبها

خير
خورشيد

ماه
ماه

تير
ستاره باران

گوش
گيتي

دي به مهر
آفريدگار

مهر
پيمان و دوستي

سروش
كاركرد به نداي وجدان، پيام آور، راستي و دين

رشن
دادگري

فروردين
روان پاسدار، پيشرفت

وِرهرام
پيروزي

رام
صلح و آشتي

باد
باد (هوا)

دي به دين
آفريدگار

دين
وجدان و دين

ارد
بركت و داده اهورايي

اشتاد
كار، داد، راستي

آسمان
آسمان

زامياد
زمين

مانتره سپند
سخن انديشهزا، نماز، گفتار نيك

انارام
نور درخشنده و روشنايي بيپايان .


نام دوازده ماه سال:

فروردين
ماه فروشيها(روانهاي پاسدار وپيشرفتدهنده)

ارديبهشت
ماه راستيها و دادگريها

خرداد
ماه خودشناسيها و رساييها

تير
ماه بركت و فراواني

امرداد
ماه بيمرگيها، جاوداني

شهريور
ماه نيروي سازنده و برگزيده

مهر
ماه دوستي و پيمان

آبان
ماه آبها

آذر
ماه آتش و فروغ پاكي

دي
ماه وحش، دادار

بهمن
ماه خرد (منش نيك)

اسفند
ماه مهر و آرامش افزاينده