براساس یک رشته تحقیقات تازه، شرایط حاکم بر دوران اولیه زمین به گونه ای بود که نخستین مصالح ابتدایی حیات ممکن است در اثر ضربات صاعقه به وجود آمده باشد.
کارشناسان با انتشار مقاله ای در نشریه “ساینس” می گویند که گاز هیدروژن زمانی از عناصر اصلی تشکیل دهنده اتمسفر بود و جرقه های آسمانی ممکن است باعث کنش و واکنش میان هیدروژن و سایر عناصر جوی شده و به پیدایش سرمنشاء شیمیایی حیات دامن زده باشد.
این تحقیقات احیاگر ایده ای قدیمی است که می گوید کنش و واکنش در اتمسفر اولیه زمین میان هیدروژن و سایر گازهای ساده، که در اثر حرارت صاعقه داغ می شدند، به ایجاد مصالح سازنده ملکول های زیستی منجر شد.
آزمایش ها نشان داده است که امکان وقوع چنین واکنش هایی وجود دارد. اما دانشمندان از مدت ها قبل بر این باور بودند که هرچند هیدروژن همیشه در اتمسفر وجود داشته اما مقدار آن بسیار اندک بوده است.
هیدروژن که سبکترین گاز است به راحتی از جو زمین فرار می کند و وارد فضا می شود. اما به گفته برایان تون (شیمیدان) و همکارانش، چند میلیارد سال قبل، شرایط کاملا متفاوتی بر زمین حاکم بود به طوری که هیدروژن پس از فرار از آتشفشان ها در جو زمین به تله می افتاد و تا یک سوم آن را تشکیل می داد.
اگر چنین باشد، امکان پیدایش سالانه هزاران میلیون تن ملکول زیستی ساده در اثر جرقه های آسمانی وجود داشته است. با کنش و واکنش این ملکول ها با یکدیگر و پیدایش ملکول های پیچیده تر، برخی جنبه های حیات به تدریج آغازیدن گرفت. بعید است هرگز دریابیم حیات دقیقا در کجا آغاز شد. اما تحقیقات تازه این عقیده را تقویت می کند که حیات از نوعی کنش و واکنش شیمیایی اولیه پدید آمد.
منبع: بی بی سی فارسی