وكالت عقدي جايز است. يعني هركدام از طرفين هروقت بخواهند مي توانند قرارداد را بهم زده و آن را خاتمه دهند. ولي با يك روش حقوقي مي توان عقد وكالت را به عقدي غيرقابل برهم زدن تبديل كرد:
اگر طرفين عقد وكالت(وكيل و موكل) در بين خودشان ، غير از وكالت عقد ديگري مانند بيع(خريد و فروش يك شيي حتي خيلي كم ارزش) منعقد كنند و در بين عقد بيع شرط كنند كه قرارداد وكالتي كه با هم دارند غيرقابل برهم زدن باشد، عقد وكالتشان بلاعزل خواهد شد. زيرا عقد بيع يك عقد لازم است (يعني طرفين بايد به آن پايبند باشند و بدون رضايت يكديگر حق برهم زدن تمام عقد يا شرايط درج شده در آن را ندارند) .
باتوجه به اينكه عزل نشدن وكيل دريك قرارداد ديگري(بيع)و خارج از قرارداد وكالت شرط شده كه ازنوع لازم (غيرقابل برهم زدن) است لذا در قرارداد هاي وكالت بلاعزل مي گويند(( طرفين ضمن عقد خارج لازم)) عدم عزل وكيل را شرط كرده اند.