مدل جدید سامسونگه : i 640

مشخصاتعکساشاینم یکی دیگهاینم بقیه مشخصات