اگر صادر كننده چك در موقعي كه از او شكايت مي شود بتنواند ثابت كند كه چك را قبل از تاريخي كه برروي آن درج شده صادر كرده است،(مثلاً رسيدي از دريافت كننده چك داشته باشد كه نشان بدهد چك را يكروز قبل از تاريخ سررسيد تحويل او داده است) ، در اين صورت صادر كننده چك را نمي توان به جرم صدور چك محاكمه و مجازات كرد . بلكه فقط مي توان از طريق حقوقي وجه چك و خسارات وارده را از او گرفت .