[align=center]نامنامه ایرانی

بيش از 350 نام اوستايي - زرتشتي و ايراني اصيل
[/align]
نامهاي مردان ايراني
مهرک نام شاپور اول
نیکا نام رودخانه ای در ایران
روشاک از سرداران مبارز در برابر اسکندر گجستک
سام پدر بزرگ رستم
سپنتا نامی مقدس در ایران باستان
شهداد داده شده از شاه
شایگان مرد بزرگ
سیاوش فرزند کيکاوس - شخصيت اسطوره اي ايرانيان
سورنا رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان
اوتانا هم پیمان داریوش اول
وارتان یکی از شاهان ایران
آریانا متعلق به نسل آریا
اشکان شاهان سلسله اشکانیان
بکتاش شاه خوارزم
دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر
فرهود پسر زیبا
گشتاسب از شاهان ایران باستان
هیراد ظاهر سالم و زیبا
هیتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان
جویان از شخصیت های شاهنامه
کیخسرو از شاهان پیشدادی - فرزند سیاوش- نوه کیکاوس
کیان ستاره
نيوتيش برادر کوچک اشو زرتشت
مهراشک نام ایرانی
مهرساد نام ایرانی
مکابیز نام ایرانی
نرسی از شاهان ساسانی
کورش بنيانگذار شاهنشاهي و حقوق بشر جهان
خشایار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ
کامبیز یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ
جمشید سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش
هیربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت
هژیر یکی از پهلوانان ایرانی
فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت
فریان نام یکی از شاهان گذشته
دارمان خسرو پرویز شاه ایران
داریوش شاه شاهان - شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران
کارن فرزند کاوه - شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها
برسام به معنای آتش بزرگ
بامشاد از موزیسین های دوره ساسانی
بامداد پدر مزدک
آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش - نیای داریوش
آرتاباز یکی از فرماندهان کورش بزرگ
ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ
اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان - اردشیر بابکان
اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول
اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان
ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول
ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران
آراد نام فرشته
آرآسب نام کورش اول
انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران
انوش جاودانه
اَفشین نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد
آبتین شخصیتی در شاهنامه - پدر فریدون
آترين نام يکي از پادشاهان خوزستاني در زمان داريوش بزرگ
آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه هاي کورش بزرگ
آرتام نام والي فريگيه در زمان کورش بزرگ
آرياداد برخواسته از نسل آريا - داده شده آريايي
آرتين نام هفتمين پادشاه ماد
آريا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا
آريامس آرياي بزرگ - از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک
آريامهر دارنده مهر - از سرداران داريوش سوم
آريوداد ايرانداد اوستا
آيوت يکي از بهدينان در فروردين يشت
آرتامن از همپيمانان داريوش بزرگ در براندازي برديا
ارشکان کنيه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکاني
آريومهر از سرداران داريوش سوم
اوراش فرزند کوچک اردشير شاهنشاه ايران
بابک بابک خرمدين تنديس وطن پرستي ايرانيان
باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرويز شاهنشاه ساساني
برتهم از سرداران نامي ايران
برسام از سردارن يزدگرد شاهنشاه ساساني
بيارش کي بيارش - همان آرمين شاهنامه
پاپَک دبير انوشه روان دادگر و بنيانگذار شاهنشاهي ساساني
پارديک پدربزرگ ساسان بنوشته کتيبه کعبه زرتشت
پِدرام نبيره سام - بدرود - شادباش
پرهام از نامهاي ايران باستان - تازي شده اش ابراهيم
پِرشان از نامهاي اوستايي به معني رزمجو
تنسر بزرگ روحاني زرتشتي که اوستا را گرد آوري کرد
تهمتن بزرگ پيکر و دارنده اندام نيرومند
تيرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکاني
تيگران از سرداران نامي خشيارشا - پادشاه ارمنستان
چوبين کنيه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشيروان
خسرو در اوستا به معني نيکنام - شاهنشاه ساساني
دارا نهمين پادشاه کياني - پسر رستم - داريوش
دانوش ديانوش دوانوش - دارنده جاودانگي
راتين رادترين-با داد و دهشترين-از سرداران ارشير دوم
رسام نام پيکرنگار بهرام گور شاهنشاه ايران
رامين از فرزندان کيخسرو و برادر رامي
روزبه در پهلوي روژوه- وزير بهرام شاهنشاه ساساني
روشاک از سرداران ايراني در جنگ با اسکندر گجستک
زوپير همپیمان داريوش بزرگ که گوش و بيني خود را در فتح بابل بريد
ژوپين نام فرزند کيکاوس
ساميار از نامهاي کهن زرتشتي ايران
شاهين سردار بزرگ خسرو پرويز از خاندان وهمنزاد
شهروز وزير شاهنشاه شاپور
شيراک پدر هرمزد - نگارنده کعبه زرتشت
فَربُد به معني راست و درست
فرمنش از پادشاهان ايراني در گرجستان
کيارش دومين پسر کيغباد- پسر کي اپيوه
کيانوش برادر فريدون شاه پيشدادي
کيانمهر کيامنش - کيافر - کيانزاد
ليشام از وطنپرستان ديلمي
مازيار از سرداران مادي کورش بزرگ - ماه یزد یار - همسنگر بابک
مزدک از نامهاي دوران هخامنشي - آفريننده مزدا - آئین آورنده مزدکیان
مهراب پادشاه ايراني در کابل و پدر رودابه
مهران همان ميتران پهلوي - از خاندانهاي اصيل ساساني
نيوتيش برادر کوچک اشو زرتشت
آئیریک نیای یازدهم زرتشت
آئین کیش - راه و روش
آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه
آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی
آتروترسه پسر اسفندیار
آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود - سردار داریوش
آترونوش آذرنوش - پاکدین زرتشتی
آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ
آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ
آرتین هفتمین پادشاه ماد
آریاز راهنما و راهبر - نامی اوستایی
آروکو فرزند کوروش هخامنشی
آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی
آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه
آیوت یکی از بهدینان زرتشتی
ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی
ادیشه نامی پهلوی - از سرداران کورش بزرگ
اَرتاریا پسر خشایارشاه
اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین
اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا
اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است
اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش
اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی - سرداری هخامنشی
اَردین راستین و بزرگوار
اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک
اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون
اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر
اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است
اُمید در پهلوی اُمیت - از نویسندگان دینکرد زرتشتیان
اُوَرَش پسر اردشیر سوم
اُورداد از سرداران کوروش بزرگ
باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک
باوَند از سپهبدان مازندران
بَردیا - بَردیه فرزند کوروش بزرگ
بروسا پدر بهرام - از موبدان یزد
بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی
بهداد نیک آفریده شده
به رَوِش نیکترین راه - بهترین انتخاب زندگی
بیارش کی بیارش - همان آرمین شاهنامه
پوریا از پهلوانان ایران زمین
پویان جستجو کننده راستی و درستی
تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه
تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان
جهانگیر پسر رستم ذال
چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی
داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه
داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان
دانین از خاندانهای ایرانی
دیااکو پادشاه ماد ایرانی
راتین از سرداران اردشیر دوم - رادترین مرد
رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر
رایش پسر زادشم
رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت
ریوشاد نامی ایرانی
ژوبین پسر کیکاووس
سپند مهر در اوستا سپنته میتر - قاتل خشایارشا
سپهرداد در اوستا سپیتریدات - داده خداوند
سپیتا از درباریان آستیاگ ماد
سروش گوش دادن به صدای وجدان - پیک ایزدی در دین بهی
سهراب تابش سرخ - پسر زال
سیامک پسر کی کاووس
سینا در اوستا سَئنا - از پیروان زرتشت
شاه بهرام نام زرتشتیان امروزی - نام بهرام گور
شروین از شاهان باوندی
شهروی چهره شاهانه - از موبدان ساسانی
شیروان از شاهان شیروانی ایران
شیروی از شاهان ساسانی
فرامین از پادشاهان ساسانی
فرزام لایش و شایسته
فرزین نامی ایرانی
فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی - فرهاد عاشق شیرین
کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن
کامیار نامی ایرانی
کُردان پسر مرزبان
کی آرمین پسر کی قباد
کیازند نامی ایرانی
کیانوش برادر شاه فریدون پیشدادی
کیوان پسر موبد سروش
کیومهر نامی ایرانی
گودرز پسر گیو
لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی
مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد
مِهربُد نامی از دوره هخامنشی
مهیار نامی ایرانی
نیما از دانشمندان ایرانی
ورجاوند نورانی - مقدس - دارای احترام
وَندا امید - آرزو - سپهبد تبرستان
وَهرام نامی پهلوی - همان بهرام
ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین
هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
هومان پسر ویسه و برادر پیران
نامهاي بانوان ايراني
افرا ستایش کردن
افشید شکوه خورشید
آلیش قابل اشتعال
الیا نام گل
آمیتریس نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا
آموتیا نام دوشیزه در زمان زندیه
آناهیتا نام فرشتگان اهورامزدا
آندیا همسر اردشیر اول
آنیتا نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه
انوشا خوشحالی و سرور و شادی
انوشک نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
انوشه نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
آرا آراستن و زیبا کردن
آرمیلا نام دختران در ایران باستان
آرمیتان شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آروشا درخشان - نورانی - باهوش
آرتا نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند
ارنواز شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آرتمیس گوینده راستی- نام دریاسالار زن
آرتنوس صادق - راستگو - نام دختر داریوش
آسا نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت
آتاناز نامي ايراني
آتنا نامي ايراني
آتوسا دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار
آتوشه نام عمه یا خاله شاپور شاه
آوید نامي ايراني
آویسا آب پاک و تمیز
آیدا همچون ماه و مهتاب
آیدان چهره زیبا همچون ماه - آیسان
آیلا نور ماه و مهتاب- آیناز
پرشه جرقه - دختر ایرانی
پروشات همسر داریوش دوم
ردیمه همسر کمبوجبه - شاهزادگان هخامنشی
رکسانا دختر داریوش دوم
سپنتا مقدس ایرانی
وانوشه نام گل
آذرمهر آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا
آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران
آزیتا نام شاهزاده - ملکه و پرنسسز در ایران
برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد
بهنوش خوش مشرب - مطبوع - دلپذیر
بهشید نامي ايراني به معنی بهترین روشنایی
بیتا زیبا و خوش چهره
کاساندان همسر کورش بزرگ
چیستا زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده
دل آسا نامي ايراني
درسا همچون مروارید
الیکا مادر زمین - شکوفه - نام دهی در شما ایران
الیزه نام مکانی در رودبار
المیرا فدا کننده
اریکا مرتبط با زمین
اِستاتیرا همسر داریوش سوم
ایرسا رنگین کمان
کیانا برخواسته از نسل کيانيان
لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران
لیدا مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید
مهشید مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید
ملیسا مرهم - نام زنبور عسل در یونانی
ماندان ماندانا - مادر کورش بزرگ - همسر کمبوجیه اول
مرسده ملکه در ایران
میترا فرشتگان مقدس ایران باستان
نازنوش نامي ايراني
نیسا دختر یکی از شاهان پارتی
نیوشه نیوشا- گوش دهنده- نوشه
نوشا پرنس در زمان ساسانیان
پانته آ شاهزاده اي که اسير کورش بزرگ شد
پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
پارمیس دختر ارشد کورش بزرگ
رُدگون مادر داریوش اول - پرنس در اشکانیان
ساینا سیمرغ
تینا عاشق نوازش
ویرا ویشکا- ویدا - ویستا
آبنوش از زنان ويس و رامين
آپاما دختر سپيتمن سردار ايراني
آرتادخت وزير خزانه داري اردوان چهارم اشکاني
آرتيستون دختر کورش بزرگ - زن داريوش
آرگون شهبانوي اردشير يکم هخامنشي
ارشانوش از نام نامه نخعي
برسين زن ايراني اسکندر گجستک
پارميس دختر برديا - نوه کورش بزرگ
پروشات در اوستايي به معني بسيار شاد
پريزاد زن داريوش دوم هخامنشي
پورچيستا پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب
جاماسبه شهبانوي اردشير درازدست
چيستا فرشته دانش و خرد
رائيکا پسنديده و دوست داشتني
رادنوش بانوي شهرين
سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربيت کرد
فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت
فرگون نام زنان در ايران باستان
کتايون زن کيگشتاسب در شاهنامه
ميترادات دختر مهرداد پادشاه اشکاني
نيسا دختر مهرداد و خوهر ميترادات اشکانی
نيشام نام فرشته نگهبان آذرخش
نوشيد نام مادر ماني نقاش که خود را پيامبر ناميد
وستا پردانش - دختر پاکدامن و با اصل و نسب
ويدا در اوستايي ويستا - پر دانش و فرهنگ
هما هفتمين پادشاه کياني - دختر کيگشتاسب
ياسمين پهلوي ياسمن - نوعي گل- دختري در ويس و رامين
آتري به معني آتش - از نامهاي باستاني
آپامه خوشرنگ و زيبا - دختر اردشير دوم هخامنشي
آرتا از نامهاي باستاني
آنديا زن اردشير درازدست شاهنشاه هخامنشي
ارشين از شاهدخت هاي هخامنشي
ارشنوش نام نامه نخعي - نام باستاني
افروز از نامهاي پهلوي
ناهيد اناهيت - اناهيتا - فرشته آب
بهرو بهشاد - بهرخ - بهتاب
پرديس باغ و بهشت - واژه پاراديز انگليسي از همين است
پريوش پريزاد - پريسا - پريداد - پري تن
تارا ستاره
تناز مادر لهراسب - دختر آرش کمانگير
آذرگون دختران در زمان اشکانی ویس و رامین
آذرمهر آتش مهر
آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین
آرمه ئیتی فروتنی - پاکی - نگهبان زمین
آذرمیدخت دختر همیشه جوان - دختر خسروپرویز - زنی که شاه شد
آسیمن نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است
آماستریس دختر داریوش سوم
اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی
اَردویسور فرشته آب در ایران باستان
آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان
اَرشیت دوست ترین - نامی از دوره هخامنشی
اَمِستریس شهبانوی خشایارشا
اوراشی زن پسر سیامک
بینا دانا و بیننده
دینا نامی ایرانی
پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی
پری ویس دختری در ویس و رامین
توشنامئیتی فرشته مهر و دوستی
تیتک از نامهای زرتشتیان امروزی
مهر نوش نامهای رایج امروزی
داماسپیا شهبانوی اردشیر یکم
رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
راتا فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد
زرشام دختری از خاندان جمشید
سپاکو همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد
سَتوِش ستاره باران در زبان پهلوی
سریرا زیبا - خوش چهره
سندوس خواهر خشایارشاه
سی سی کام کامروا - مادر داریوش سوم - دختر اُستان برادر اردشیر دوم
سیندخت دختر مهراب پادشاه کابل
شراره از نامهای رایج امروزی
شاهیده پارسا - پرهیزکار
شیددخت دختر روشنایی و نور
فرنوش از نامهای رایج امروزی
گلدیس از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل
ماندوی شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان
مهدیس از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره
مهرو به معنی چهره ای همچون ماه
مهدخت به معنی دختری همچون ماه
مهر آریا مهر دختر آریایها
مهر آئین کیش مهر ایرانی
میرتو از زنان شاهنشاهان هخامنشی
نائیریکا بانوان پارسا در دین زرتشتی
نوشید مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی
نِیشام فرشته نگهبان آذرخش
ورتا نامی پهلوی به معنی گل
ویس معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان
هورام واژه ای پهلوی به معنی خوش رام - خنده رو
یوتاب خواهر آریوبرزن - زنی سردار در آذرآبادگان
آریا ناز نامی ایرانی

[align=center]تقديم به هم ميهنان ايران دوست که به جاي نامهاي بيگانه نام بزرگان ايراني را براي فرزندان خود برميگزينند[/align]

منابع

گنجينه نامهاي ايراني : استاد مهربان گشتاسب پور پارسي

نامهاي ايراني : استاد دکتر بهرام فره وشي

نامنامه : شادروان دانشمند پرفسور حسابي