مدیر عامل مخابرات استان تهران از اجرای موفقیت آمیز سیستم ویدئو کنفرانس به صورت محدود در این شرکت خبر داد.

به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محمد روح اللهی ،اظهار داشت: در این سرویس امکان ارتباط صوتی و تصویری میان کاربران فراهم خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر سازمانهای بسیاری متقاضی استفاده از این سرویس هستند که با راهاندازی آن در شرکت مخابرات استان تهران، دیگر نیازی به انجام هزینه موازی نخواهند داشت.
مهندس روح اللهی خاطر نشان کرد: این سازمانها میتوانند با استفاده از ظرفیتهای خالی موجود در شرکت مخابرات استان تهران و بدون انجام هزینه برای تهیه تجهیزات جداگانه سرویس مورد نظر خود را دریافت کنند.
وی با اشاره به برخی از کاربردها و سازمانهای متقاضی استفاده از این سرویس گفت: ارائه کنندگان خدمات پزشکی از راه دور، خدمات مشاورهای، بانکها و سازمان زندانها، از جمله متقاضیان دریافت این سرویس هستند.
مدیر عامل شرکت مخابر ات استان تهران تصریح کرد: کلیات نظام تعرفهای و فنی ارایه این سرویس به تصویب مجمع مخابرات ایران رسیده و به منظور تصمیمگیریهایی نهایی به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است.
به گفته وی هزینه استفاده از این سرویس دقیقهای محاسبه خواهد شد که بر اساس پیشنهاد مطرح شده، کف استفاده از آن، 60 دقیقه در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: صرفهجویی در وقت و کاهش هزینهها از جمله مزیتهای این سرویس است که با مشارکت بخش خصوصی به متقاضیان ارایه خواهد شد و متقاضیان نیز تا زمانی که ارتباط برقرار باشد، هزینه پورتهای دیتا را پرداخت خواهند کرد.
مهندس روح اللهی افزود: به منظور شناسایی پیمانکاران توانمند برای اجرای این پروژه ، فراخوانی در روزنامههای کثیرالانتشار داده شده است.
وی گفت:امکان فنی اجرای پایلوت این پروژه برای حدود 500 مشترک وجود دارد که در صورت تصویب و ابلاغ تعرفه های پیشنهادی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و رادیویی، عملیاتی خواهد شد.