نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 , از مجموع 8

موضوع: واحد پي وي سي

 1. #1
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  واحد پي وي سي

  واحد پي وي سي
  Poly vinyl Chloride
  اين واحد از بخشهاي زير تشكيل شده است:
  آمادهسازي و تزريق خوراك Unit 100 Feed Preparation & charging
  پليمريزاسيون Unit 200 Polymerization
  كندانسيون اضطراريUnit 280 Emergency Condensation
  گاز زداييUnit 300 Degassing
  خشك كردن Unit 400 Drying
  بازيابي وي سي ام Unit 500 VCM Recovery
  انبار و بستهبندي Unit 600 Storage & Packaying
  برج خنك كننده و چيلد واتر Unit 700 Cooling Tower & Chilled Water
  انبار نگهداري فعال كننده Unit 750 Activator Storage
  آزمايشگاه Unit 800 Laboratory
  تصفيه آبهاي زائد Unit 900 Waste Water treatment
  [/


  ظرفيت توليد واحد ton/year 175000 ميباشد كه اين ميزان توليد بر اساس 7800 ساعت كاري 325 > روز < طراحي شده ا ست.
  اين واحد قادر به توليد شش Grade مختلف ميباشد كه عبارتند از:

  S 8054 – S 7054 – S 6554 – S 6058 – S 6858 – S 6558

  واحد 100 : آماده سازي خوراك و تغذيه آن به راكتورها
  محلول آبي مواد سوپانس كننده و پرواكسيد هيدروژن در اين قسمت آماده ميشود و همراه با منومر وينيل كلرايد و مواد كمكي سوپانس كننده و آب D.M به واحد 200 كه راكتورها ميباشند فرستاده مي شوند ، مقدارموادي كه به راكتورها تغذيه ميشود توسط كامپيوتر كنترل ميشود و بستگي به نوع محصولات پي وي سي دارد .
  اين واحد از سه قسمت اساسي زير تشكيل شده است:
  -1ايستگاه حل كردن و تغذيه مواداوليه
  Dissolving &Charging Station
  -2 ايستگاه آب DM
  Demineralized Water Station
  -3 پمپهاي فشار قوي
  High Pressure Pumps
  [  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 2. #2
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : واحد پي وي سي

  1_ايستگاه حل كردن و تغذيه مواد اوليه:
  مقدارموادمورد نياز وسپانس كننده(Methocel ,Klucelj) وموادكمكي سوسپانس كننده(Span 20)جفت مصرف48 ساعت واحددراين محل نگهداري ميشوند و پراكسيدهيدروژن دراتاق نگهداري اكتيويتورها انبار ميشود.
  محلول مواد سوسپانس كننده تقريباً3% بنابرحسب دستورالعمل درمخازن104 و106كه مجهزبه همزن ميباشدآماده ميشوند.
  ابتداآب DM (حدود2 مترمكعب)كه توسط مبدل حرارتي E-101 تا80 درجه سانتي گرادگرم شده است واردمخازن104تا106ميشودوسپس MethocelوKlucel بترتيب درمخازنFA-104وFA-106 ريخته ميشوند.سپس به اين ترتيب محلول گرم آب DM سرد(حدود9متر)اضافه ميشودوهمزن تاحدود يك ساعت ادامه مييابد. بعدازاينكه غلظت محلولها توسط آزمايشگاه اندازه گيري شدمحلولهاي آبي موادسوسپانس كننده ازطريق صافي بترتيب درمخازن FA-105وFA-107كه به ترتيب زير مخازن 104 و106 قرارداردريخته ميشود وبدليل اينكه لاين و نت دو مخزن105 و107 بالاتر از مخازن 104و 106قرار دارد، پركردن زيادتراز اندازه دراين مخازن امكانپذير نيست.يك صافي همراه با دريچه شيشهاي درخروجي هر يك ازمخازن104و106 تعبيه شده است وهرگونه تودة موادسوسپانس كننده دراين صافي گرفته ميشودوبسادگي قابل تغيركردن است


  سپس موادسوسپانس كننده ازمخازن105و107به ترتيب توسط دوپمپGA-109 وGA-110مستقيماًبه طرف خط خوراك راكتورها فرستاده ميشود.اين عمليات توسط برنامه كامپيوتري كنترل ميگردد.به اين ترتيب كه برحسب برنامه كامپيوتري هركدام ازاين پمپها توسط يك پالس ازكامپيوترروشن ميشوند. سپس توسط يك سيگنال برگشتي به كامپيوترنشان ميدهدكه پمپهادرحال گردش هستند.عمل انتقال وميزان موادانتقالي ازطرق كامپيوتركنترل ميگرددو سپس پمپها توسط كامپيوترخاموش ميشوند.
  زنگ اخبار لول پايين درمخازن105و106طوري تنظيم شدهاندكه ميزان مواد سوسپانس كننده باقيمانده به اندازة يكBatehپليمريزاسيون كافي ميباشد.
  «CO Suspending Agent»

  موادكمكي سوسپانس كننده بنام تجاري Span 20دربشكه هاي استيل ابتدا توسط يك هيترهواEA-102 تا70درجه سانتيگرادگرم ميشودكه اين عمل باعث ميشودتااين ماده جريان بهوي داشته باشدوسپس ازطريق يك قيف دروسل FA-110ريخته ميشود.ماده غليظ گرم شده سپس توسط پمپGA-112 A/Sبه خط تغذيه راكتورها فرستاده ميشود.
  ظرفيت وسل GA-110 تقريباً هفت بشكه ميباشد.تمامي خطوط انتقالSpan 20 عايق بندي شده وهمواره يك جريان آب گرم اطراف اين خطوط رادربر ميگيرد درجه حرارت موردنيازبصورت اتوماتيك ازطريق تزريق بخار توسطEE-101 دربشكه جريانآبگرم كه توسط پمپ GA-116 سيركوله ميشودكنترل ميگردد.
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 3. #3
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : واحد پي وي سي


  Hydrogen Peroxide

  پراكسيدئيدروژن بصورت يك محلول غليظ دربشكه هاي پلاستيكي(35WT%) تهيه ميشود.جهت آماده كردن مقدارمورد نيازازاين ماده ابتدا آب DM سرد را به وسلFA-108 فرستاده ميشودوسپس پراكسيدهيدروژن غليظ بدان اضافه ميشودو بعدازهمزدن محلول1%آماده ميشود.بعدازآماده سازي اين محلول به مخزن FA-109فرستاده ميشود. به منظورتزريق اين آماده به خط تغذيه راكتورهاازپمپGA-111كه بطوراتوماتيك توسط كامپيوتر روشن ميگردد استفاده ميشود.
  وسلFA-109مجهزبه يك نشان دهندة سطح سيال ويك نشان دهندة درجه حرارت ميباشد.
  كليه جريانها بصورت انفرادي به جريان اصلي آبD.M كه بطرف راكتورها حركت ميكند واردميشودكه اصطلاحاًبه اين جريان آبDM(Water Phase)اتلاق ميشود.
  «VCM»

  منومر ونيل كلرايددرخارج از واحد همراه با وي سي ام بازيافتي از واحد500 مخلوط شده وابتداتوسط فيلتر FD-101 كه مجهز به نشان دهنده اختلاف فشار است فيلتر ميشود.
  بعدازفيلتراسيون،VCMبه راكتورها فرستاده ميشود.عمل سارژكردنVCM توسط كامپيوتر كنترل ميشود.اين سيستم تحت مكش كمپرسورGB-307 ميباشد


  و به همين دليل گازهايVCMاز( VCM)جداميگردد.وچون سيستم تحت خلاء است اين گازها به كمپرسورGB-307 فرستاده ميشوند.
  «DM Water Station»

  آبDMكه جهت آب مصرفي پروسس استفاده ميگرددتوسط يك راين6 اينچ واردواحد ميشود.اين آب ابتداتوسط فيلترFD-102فيلترميشودوسپس در مخزنFA-103ذخيره ميگردد.جهت ساختن محلول دروسل هاي حل كننده مواد سوسپانس كننده شامل108،106،104-FAميباشدمستقيماًاز اين آب استفاده ميگردد.محلولهاي موادسوسپانس كننده توسط يك لاين آب DM به راكتورها فرستاده ميشوند.اين لاين آب كه اصطلاحاًMAKE UP WATER نام داردبه وسيله پمپ GA-108A/Sازمخزن FA-103 به خط تغذيه راكتورها فرستاده ميشود. اين آب بافشار5 بارفرستاده ميشودوميزان فرستاده شده توسط كامپيوتر كنترل ميشود.
  درزمان پليمراسيون به مقداراضافي آب DM احتياج است.بهاينآبكهاصطلاحاً DEMIN-DOSگفته ميشود بهوسيله پمپGA-114A/S ازمخزنFA-108 به راكتور فرستاده ميشود فشاروميزان اين آب كه توسط كامپيوتركنترل ميگردد.
  اگر غلظت مواددرداخل راكتورها زيادشود باعث ميگرددتا همزنها راكتورها متحمل بار اضافي شوند،درنتيجه فشار بيشتري روي همزنها وارد ميگرددكه دراينصــــــورتبوسيلـــــــه پمـــــپ
  GA-107A/SآبD.M ازمخزنFA - 103 بهراكتورها فرستاده ميشود.اين آب باعث رقيق شدن سوسپانس ميگردد.


  که اصطلاحاً به اين آبEmergency Dosing گفتهميشود.مقدارموردنيازآبتوس ط كامپيوتركنترل ميگردد بعدازاينكه عملتخليه سوسپانس PVCموجود درراكتورها انجام گرفت كامپوتر عملFlushing راكتورهاراباروشن كردن پمپ GA-113A/S انجام ميدهد.
  اصطـــــــــــــلاحاً به ايــــــــن آب Flushing Waterميگويند.آبSealing موردنيازبراي قطعات مكانيكي و ولوهاي اطمينان راكتور بوسيله پمپ GA-101A/S ازمخزن FA-103 گرفته شده وپس ازعبور از فيلتر FD-104A/Sبه واحدهاي 500,400,300,200 ميفرستد. اصطلاحاً به اين آبSealing Water گفته ميشود.

  3- پـمــپهـاي فشــار قــوي
  آب صنعتيازخارج ازواحدبهمنظورتميزكردنبه كارميرود.اينآب ابتدا از فيلتر FD-103A/Sگذشته وتحت نظر يك لول كنترولربه وسل FA-102جهت نگهداري فرستاده ميشود.دراين مخزن يك لول كنترولر تعبيه شده است ودرصورتيكه سطح سيال اين مخزنزيادشدبهپمپGA-117 فرمانايست راميدهدوپمپGA-117 خاموش ميشود.
  پمپ فشار قويGA-103A/S مجهزبه يك بوستر پمپ GA-102A/Sبوده (اين پمپ تقويت كننده 650جهت بالا بردن فشارSUCTION ميباشد)بافشاري درحدود204 بار فقط براي استفاده دستگاههاي تميزكنندة اتوماتيكي(PA-201 TO 204)راكتورها درنظرگرفتهشدهاست.پمپGA-106 وپمپ تقويت GA-115بافشارتقريباً240 بار جهت تميزكردن MANUALLY وهمچنين بقية قسمتهاي واحد بكار ميرود.
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 4. #4
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : واحد پي وي سي

  جهت تميزكردن Reflux Condenser هاي واحد 200(EA-201 TO 204) پمپ فشار قوي GA-105 بافشاردرحدود 680باراستفاده ميشود.اينپمپفقط باپمپتقويت GA-104 كار ميكند.

  Polymerization

  عملپليمريزاسيونبهصورت Batchانجامميگيرد.پس ازاينكه موادموردنياز جهت عمل پليمريزاسيون به راكتورهاي تميز فرستاده شد VCM تحت شرايط خاص فيزيكي و همچنين دماوفشار پليمريزه شدهو تبديلبهPVC ميگــردد. پس ازآن ســـــــــوسپــــانـــس PVC ازراكتورهاتخليه شده جهت گاززدايي به واحد 300 فرستاده ميشود.درصورتيكهفشار موجوددرراكتورهادرهنگام پليمريزاسيون يك مرتبهبالا رودوسيستم آب كولينگ وهمچنين خروجگازVCM به Gas Holder نتواند فشارراكتورراكنترل كند.شيراطمينان فشار بازشده واجازة بخارشدنVCM به قسمت Emergency Condensation رادر ميدهد كه درآنجا VCMمايع شده وبه واحد 500 فرستاده ميشود.

  شرح پرسش واحد200

  اين قسمت داراي 4راكتور (DC-201 TO 204) ميباشد.پروسس پليمريزاسيون تاحدزياديتوسط كامپيوتركنترلميشودتااين اطمينانحاصلگرددكه Batchهاي مختلف دربهترين شرايط وهماهنگ بايكديگرباشند.


  دراين صورت اخلال درسيستم كامپيوتر،پرسس ميتواندازطريق سيستم Back upكنترل شود.


  اين شرح خلاصه فقط براي يك راكتور ميباشد:
  پسازانتخاب دستورالعمل مطلوب وقبل از شروع سيكل پليمريزاسيون كامپيوتر بصورت اتوماتيك كليه شرايطي راكه در نرمافزارخود دارد براي انجام بهترين شيوه پليمريزاسيون كنترل ميكند بطور مثال كنترل كردن Inter Locking ولوهاي راكتورها لازم به ذكر است كه كليه مواد بايستي در داخل داخل يك راكتور فرستاده شود.
  قبل ازشروع به گرما دادن مواد داخل راكتور،همزن راكتور همراه با سيستم فشار روغن كاري،براي عمل روغن كاريبهنشتياب مكانيكي (Mechanical seal) شروع بكار ميكند.
  فعال كننده هاي 1 و2 و مواد شيميايي ديگر مثل هيدرو كسيد كلسيم و anti oxidant به داخل HA-2001 كه عبارت تست از دريچه اي كه به سرعت ميتواند باز و بسته شود ، وارد ميگردد . سپس اُپراتور كلمهء Ready Batton را زماني كه سرپوش دريچه بسته شدفشار ميدهدكه درآن هنگام كامپيوتراين سرپوش راتوسط يكپين ( Pin) قفل ميكند.اين دريچه ازطريق يك ژاكت توسط چيلد واترسرد ميشودكهاين عمل ازتجزية زودرس موادشيميايي جلوگيري ميكند. زماني كه لاين ونت وفلاشينگ اين دريچه بسته شده ولوهاي مربوط به تغذيه Water Phase ( آب DM همراه بامحدوديتهاي مواد سوسپانس كننده و مواد كمكي سوسپانس كننده ) تحت نظرنظركامپيوتربازوبسته ميشودكه بدين وسيله مواد شيميايي به داخل راكتور فلاش ميشود.سپس طبق برنامه كامپيوتر VCM به وسيله پمپ GA-504بهداخل راكتور تغذيه ميشود. اگردريچة راكتوربراي بازرسي ويا Manual Cleaning بازشده باشد ( تقريباًهر 48سيكل ) قبل ازتزريق VCMراكتورتوسط از نيتروژن Purge وسپس تخليه ميشود.درزماني كه تغذيه VCMبه راكتورادامه دارد. گرم كردن راكتورازطريق ژاكت آن انجام ميگيرد.درجه حرارت آب ورودي توسط تزريق بخار كنترل ميشود. بعدازگرم كردن راكتوربايستي گرماي حاصله از عمل پليمريزاسيون رارفع كرد. درهنگام پليمريزاسيون درجه حرارت داخل راكتور ثابت نگه داشته ميشود.كنترل لوپ درجه حرارت براي راكتورReflux Condenser در نرمافزار كامپيوتر موجود است.

  Cooling System

  درجه حرارت داخل راكتور بطروق زير توسط كامپيوتر كنترل ميشود :
  1- سرد كردن از طريق ژاكت راكتور
  2- ازطريق Reflux Condenser
  3- اضافه كردن بيشتر آب DM «DEM . DOS»
  4- اضافه كردن آب DM اضطراري « EMC DOS »
  عمل سيركولاسيون اب كولينگ در ژاكت راكتور و سيستم رفلاكس كندانسور توسط پمپ GA – 201 انجام ميگيرد . آب كولينگ به ژاكت راكتور پمپ ميشود و بعد از عمل سركردن به درجه حرارت داخل راكتور به يكي از طروق زير بر ميگردد :
  الف ـ بازگشت به Suction پمپ GA – 201
  ب ـ بازگشت به لاين برگشتي آب كولينگ
  ج ـ به رفلاكس كندانسور
  خروجي آب كولينگ از رفلاكس كندانسور بسته به درجه حرارت به يكي از طروق الف و ب برگشت داده ميشود .
  براي پييشرفت در راندمان عمل سردكردن توسط رفلاكس كندانسور گازهاي خنثي در بالاي مبدل EA – 201 از طريق يك اريفيس ، و نت ميشود اين عمل نيز توسط كامپيوتر كنترل ميگردد . هنگام عمل پليمريزاسيون آب DM به عناوين DEM . DOS و يا EMC. DOS براي رقيق كردن مواد داخل راكتور كه همچنين باعث پايين آمدن درجه حرارت راكتور ميشود ، اضافه ميگردد. اضافه كردن آب DEM . DOS بخشي از دستورالعمل مورد نظر ميباشد و اضافه كردن آب EMC. DOS زماني انجام ميگيرد كه ورودي برق موتور همزن (كه تقريباً 455 KW ميباشد) بالاتر رود.
  اندازه رفلاكس كندانسور ( EA – 201 ) به گونهاي است كه در وضعيت عادي ميتواند گرماي ايجاد شده از پليمرازسيون را دفع كند . بدون اينكه از تمامي ظرفيت خود استفاده كند .
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 5. #5
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : واحد پي وي سي

  اگر فشار داخل راكتور (كه از طريق يك PIR نشان داده مي شود )
  تحت شرايطي بالا رود بسته به شرايط بالا رفتن فشار ، يكي از اعمال زير انجام ميگيرد :
  1- استفاده از ظرفيت كامل رفلاكس كانسدانسور
  2- ونت كردن VCM به FA – 501 ( gas Holder )
  3- ونت كردن VCM به قسمت Emergency Conden Sation
  4- تزريق بازدارنده Short Stop Inhabitor
  5- ونت كردن از طريق ولوهاي اطمينان
  محلول Short Stop كه عبارت است از ( TBC ) Tertiary Butyl Catechol كه در متانول حل شده است . اين ماده در بشكه نگهداري ميشود و به مخزن FA-201 فرستاده ميشود . لول اين وسل قبل از هر سيكل پليمريزاسيون كنترل ميشود . از نيتروژن بعنوان نيروي رانش اين ماده به راكتور استفاده ميگردد .
  هواي ابزار دقيق از سيلندرها براي عمل كردن شش عدد ولو Short Stop استفاده ميشود . اين ولوها هم از طريق كامپيوتر و هم دستي در اتاق كنترل و Locally ميتواند باز شود .

  Discharge & Cleaning

  اتمام عمل پليمريزاسيون توسط افت فشار در درجه حرارت ثابت داخلي نشان داده ميشود .دراين زمان اصطلاحاًعمليات بعد از پليمريزاسيون After Polymerizationشروع ميشود .بعد از اتمام پليمريزاسيون ولوهاي تخله راكتور باز ميشود وس سپانسيون PVCتوسط نيروي جاذبه به خارج از راكتور جريان پيدا ميكند و بعد از گذشتن از يك فيلتر FD-302 ميرود.عمل تخليه راكتوردرحدود18دقيقه بطول ميانجامدوبه جهت اطمينان ازتخليه كامل راكتوراز نشاندهندة لول راديواكتيوكه دربالا وپايين راكتورتعبيه شده است،استفاده ميكنيم.
  به منظورپاك كردن ازطريق پمپ GA-113A/Sدرحدود 20مترمكعب آب فلاشينگ (Flushing)واردراكتور ميشود.سپسلاين تخليه سوسپانس بسته ميشود،وبخارات VCMابتدا به Gas Holder وسپسبه منظوربهترشدن شرايط تميزكردن به طرف پمپ خلاءGB-307A/Sفرستاده ميشوددرچنين شرايطي راكتورآماده تميزكردن اتوماتيكي ازطريقPA-201ميباشد.آبفشارقوي مودنيازجهت تميزكردن اتوماتيكي بوسيله پمــــــــــپ
  GA-103فراهم ميشود.دستگاه اسپري شامل يك لوله پلاستيكي فشارقوي ويك Spray
  Headونازلآن ميشودواين حركت جت مانند آب باعث تميزكردن كلية سطوح داخل راكتور ميشود.آبي كه به منظور تميزكردن استفاده ميشود.ازطـــــريـــق يـك خــــط تخلــــــيه وارد
  (ZD-201) Delumper ميشود.وازآنجا تحت نيروي جاذبه به مخزن FA-301جريان پيدا ميكند.
  ازآنجا كه عمل تميزكردن درفضاي VCMانجام ميگيرد،بنابراين آب مورداستفاده حاوي مقداري VCMميباشد،درنتيجه ابتدابايدگاززدايي شودوسپس به قسمت فاضلاب آبهاي زائد فرستاده شود.
  وقتيكه نشاندهندة لول راديواكتيومشخص كند كه راكتور خالي است لاين تخليه ميتواند بسته شود.زماني كه دستگاه تميزكننده بهطرف Pressure Casing كشيده شده و بهوضعيت بالا رسيد Clean Valveدربالاي رفلاكس كندانسور بستهميشود.
  اگر تصميم بهبازرسي راكتور پس از انجام Automatic Cleaning گرفته ميشود، ابتدا VCMتوسط GB-307تخليه ميشودواين خلاء سپس توسط نيتروژن شكسته ميشود. بعدازآننيتروژن توسط سيستم خلاءواحد ( GB-306) تخليه ميشودوراكتور از طريق لاين معمولي ونت،به اتمسفر راه پيدا ميكند.وبعد ازآنكه دريچه راكتور ميتواند باز شود.
  زماني كه دريچهها دربالا وپايين راكتور باز شده قبل از وارد شدن ميبايستي دستگاه آناليز گاز رابه داخل راكتور برده تا مطمئن شويم كه ديگر خطري وجود ندارد.
  شرايط توليد:
  درجه حرارت پليمريزاسيون 60ºC
  فشار پليمريزاسيون Pabs 9.9 bar
  زمان كلي پليمريزاسيون 9.6 hrs
  توليد براي هرBatch 60 t
  PVCبسته بندي شده با توجه به ضايعات 59.4 t/Batch
  سيكل پليمريزاسيون زمان مورد انتظار زمان محاسبه شده
  «ساعت»
  1- تغذيه فاز آبي(Water Phae) 0.35hr =21 min 0.35
  وينيل كلرايد 0.50hr = 30 min
  2- حرارت دادن ( از 30ºC به 60ºC ) 1.50hr=90min
  3- پليمريزاسيون 5hr =300min
  بعد از پليمريزاسيون 0.65hr = 40min
  4- خروج سوسپانسيون 0.30hr = 18min
  تخليــه 0.20hr = 12min
  5- تميز كردن 1.0hr = 60min 1.0

  سيكل معمولي 9.10 ساعت
  زمان يدكي 0.50 ساعت
  مدت زمان كلي محاسبه شده 9.60 ساعت
  Emergency condensation
  به منظور جلوگيري از رهاشدن VCM به اتمسفر از طريق ولوهاي اطمينان بعلت فشار زيادي كه در راكتورها بوجود ميآيد « Bloch VALVE » به واحد 280 طور اتوماتيك باز ميشود و تا زماني كه وضعيت فشار بالا در راكتور وجود دارد ، اين ولو باز ميماند .
  مواد سيال خروجي از راكتور در فلاش وسل FA-281 از يكديگر جدا ميشوند . VCM آزاد شده در اين وسل در كندانسور EA-281 مايع و تحت نيروي جاذبه به وسل FA-283 منتقل ميشود .
  اگر فشار داخلي سيستم از 6 بار تجاوز كند ، آب بطور اتوماتيك از مخزن FA-282 به كندانسور EA-281 جريان پيدا ميكند و تا زماني كه به اين شرايط ثابت بماند ، آب همچنان جريان دارد . براي اطمينان از كندانس VCM يك جريان كوچك از گاز بياثر بطور اتوماتيك به Gas Holder جريان پيدا ميكند .
  اين واحد خودكفا است ( Self Supporting ) بدين ترتيب كه حتي در موقع برق عمل ميكند . تانك FA-282 بطور دائم پر از آب و در فصل گرما توسط يك جريان آب سرد خنك ميشود . جهت جلوگيري از عمل پليمريزسيون در مخزن FA-283 مواد بازدارنده از مخزن FA-284 تزريق ميشود
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 6. #6
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : واحد پي وي سي

  VCM كندانس شده توسط پمپ GA-281 به مخزن FA-506 تانك مايع VCM منتقل ميشود.
  PVC Suspension Degassing

  عمليات مداوم گاززدايي از سوسپانسيون PVC در دو بخش مشابه A و B در وسل مجهز به همزن FA-302 مونومر تبديل نشده ( تقريباً %12 وزني ) ابتدا از طريق FA-303 A/B ( ( Foam Trap ) به مدت يكساعت به طرف Gas Holder آزاد ميشود ، در انتهاي اين عمليات Decompression غلظت VCM به 3% تقليل مييابد ، بعد از اين مدت سوسپانسيون PVC توسط يك فيلتر دوار FD –301 فيلتراسيون ميشود ، سپس توسط پمپ GA –301 از طريق مبدل EA –301 به برج گاززدايي DA –301 فرستاده ميشود . شدت جريان سوسپانسيون PVC به برج گاززدايي ثابت نگه داشته ميشود ، بدينصورت كه تقريباً 50% از اين جريان بطور اتوماتيك به وسل بافر سوسپانسيون (Suspension buffer Vessel) FA-304 كه مجهز به همزن ميباشد ، منتقل ميشود . در حين عمل Decompression سوسپانسيون از اين وسل گرفته ميشود و بوسيله پمپ GA-301 به برج گاززدايي DA-301 فرستاده ميشود . وقتي كه وسل FA-304 پر شد سرريز آن بطور اتوماتيك به وسل FA-302 منتقل ميشود .
  به منظور جلوگيري از عمل كف كردن «Foaming» در برج گاززدايي DA-301 ماده ضد كف < Defoaming agent > از مخزن FA-308 توسط پمپ GA-310 به برج گاززدايي فرستاده ميشود .
  اين طرز عمل با اطمينان به ما نشان ميدهد كه VCM موجود در سوسپانسون كه مدام به برج گاز زدايي منتقل ميشود ، در حدود 3% وزني است .
  درجه حرارت خوراك ورودي به اين برج بين 80 تا 93 درجه سانتيگراد ثابت نگه داشته ميشود كه اين عمل در مبدل غير همسوي حلزوني EA-301 بوسيله سوسپانسيون برگشتي از برج انجام ميگردد .
  در هنگام راه اندازي اين مبدل قادر به بالابردن درجه حرارت خوراك ورودي نخواهد بود كه در اين هنگام بنا بدستور يك كنترلر حرارتي بخار به خوراك وردي تزريق ميشود .
  اين بخار همچنين تحت يك شدت جريان ثابت به قسمت تحتاني برج گاززدايي وارد ميشود . فشار اين برج توسط يك كنترلر فشار در خروجي بخار به كندانسور EA-304 ثابت نگهداشته ميشود .
  در كندانسور EA-304 ازآب كولينگ جهت دفع گرما و جريان پيدا كردن VCM به
  Gas Holder به منظور بازيابي استفاده ميشود .
  سوسپانسون كه عمل گاززدايي از آن صورت گرفته است با درجه حرارت تقريباً 110 درجه سانتيگراد از قسمت تحتاني برج بوسيله پمپ GA-302 از طريق مبدلهاي حرارتي حلزوني EA-301 , 302 به تانكهاي سوسپانسيون در واحد 400 منتقل ميشود.


  گاززدايي از آبهاي زائد Waste Water Degassing

  گاززدايي از آبهاي زائد در يك قسمت انجام ميگيرد . كليه جريانهاي آب زائد كه حاوي VCM ميباشد ، در وسل FA-301 جمعآوري ميشود . اين جريانها بدين شرح ميباشد .
  1-آب تميزكننده از راكتورهاي واحد پليمريزاسيون و فيلترهاي FD-301 A+B
  2- آبهاي زائد از قسمت بازيبي VCM( واحد ) FA-502
  3-كندانسهاي كولرهاي 309 /308 /304 A+B
  4-آب DM از برجهاي گاززدايي DA- 301 A+B
  5-آبهاي سرريز از پمپهاي خلاء GB – 307 A+B

  وسل FA-301 از بالا به FA-501 ( Gas Holder ) متصل است پمپ GA-305 A+S اين آبهاي زائد را از طريق مبدل حرارتي حلــزوني EA-307 به بـــرج گــــاززدايـــي
  DA-302 منتقل مي كند. اين برج مجهز به سيني از نوع غربالي ( Sieve ) ميباشد و تحت خلاء كار ميكنــد .
  درجه حرارت خورك ورودي به اين برج توسط تزريق بخار كنترل ميشود همينطور قسمتي از اين جريان بخار به قسمت تحتاني برج وارد ميشود . بخارات VCM بوســـيله كمپــــرســـور
  GB-307 كه از نوع ولتررينگ است از كندانسورهاي EA-308-309 گرفته ميشود . اين بخارات سپس از جداكننده FA-306 گذشته و به FA-501 ( Gas holder ) فرســتاده ميشــود .
  در لاين خروجي VCM به Gas Holder يك آناليز اكسيژن تعبيه شده است كه در صورت بالا بودن ميزان اكسيژن در اين لاين زنگ اخبار در اتاق كنترل به صدا درميآيد و جهت جلوگيري از بوجود آمدن شرايط خطرناك در Gas Holder اين بخارات بطور اتوماتيك به اتمسفر فرستاده ميشود . يك دستگاه اناليز چگالي نيز در لاين VCM كه از واحد گاززدايي از سوسپانسيون و گاززدايي از آبهاي زائد به طرف Gas Holder ميرود براي نشاندادن غلظت گازهاي بياثر نصب شده است .

  ايستگاه خلاء وي سي ام VCM Vacume Station

  اين ايستگاه مجهز به دستگاههاي زير ميباشد:
  1- دوكمپرسور از نوع واتررينگ(GB-307 A+S)كه يكي از آنها بمنظور گاززدايي آبهاي زائد،تخليهVCM از وسلها وهمچنين گاززدايي از نوع مخصوصPVCو غيره در سرويس ميباشد وديگري بعنوان يدكي استفاده ميشود.


  2- جداكنندة FA-306 كه بخـــارات و آب را بــراي واتررينـــــگ كمـــپرســور
  GB-307جداميكند، اين آب توسط چيلدواتر در كولرEA-306 خنك ميشود.در صورت لول زياد در جداكننده FA-306بدستور يك لول كنترولر آب به مخزن FA-301فرستاده ميشود.

  ايستگاه خلاء واحد Plant Vacume Station

  يك دستگاه ديگر خلاء جهت تخليه راكتورها، وسلهاي VCN و سيستم هايPiping)) در هنگام بازرسي،راهاندازي وshut-Down درنظر گرفته شده است. اين استگاه شامل كمپرسور از نــوع واتررينـگ(GB-306 A+S)وجــــداكــنــندهFA-305وكــــــولر آب
  EA-305ميباشد.
  آب سرريز از اين سستم كه عاري از VCM ميباشدبصورت اتوماتيك توسط يك لول كنترلر به فاضلاب آبهاي زائد ( واحد 900 ) فرستاده ميشود. تمامي واتررينگ كمپرسورها داراي آب بندي مكانيكي Mechanical Sealميباشند،كه از آب Deminجهت سيال آببندي استفاده ميشود.

  واحد خشك كردن Drying

  اين واحد از دو بخش كاملاً مشابه A , Bتشكيل شده است،سوسپانس گاززدايي شده،بوسيله پمپ به مخزن FA-401( intermediat Storge tank) كه مجهز به همزن ميباشد فرستاده ميشود لول اين تانك توسط يك لول كنترلر دراتاق كنترل ثبت ميگردد.
  سوسپانسون PVCبطور مدام بوسيله پمپ GA-401 به سانتريفيوژ ZA-401پمپ ميشود.سوسپانسيون ورودي به سانتريفيوژ بوسيله نيروي وزن اندازهگيري ميشود.
  اين عمل به منظور جلوگيري از بار زياد به سانتريفيوژ و همچنين ثابت ماندن مقدار PVCخروجي انجام ميگيرد. درسانتريفيوژ سوسپانسيون PVCبه صورت مكانيكي به مقدار زيادي آب خودرا از دست ميدهد. وميزان آب باقيمانده به 25% تقليل مييابد.اين سانتريفيوژ از نوع Solid Screen bowl typeميباشد وسه خروجي دارد:
  1- خروجي آب فيلتر شده
  2- خروجي آبهاي زائد
  3- خروجي كيك PVC
  آب فيلترشده كه حاوي تقريباً10% PVCميباشددر مخزن FA-405 جمع آوري ميشود و سپس توسط پمپ GA-403به ورودي سانتريفيوژ پمپ ميشود.آبهاي زائد از خروجي سانتريفيوژ به مخزن FA-901 در واحد 900 فرستاده ميشود.كيك ترPVC از خروجي ساتريفيوژ به خردكننده SD-401( Finger mill) ميرود،حالاكيك PVC كه عــــــاري از تــــــوده هــــاي PVC اســــــــت آمـــــاده ورود بــــه خشــــــككــــن
  FF-401( Fluidbed )ميباشد.اين خشككن ( FBD ) ازدو قسمت تشكيل شده است. قسمت اول ( FF-401) Bach mix Fluid bed dryer با پانلهاي حرارتي وقسمت دوم ( FF-402) Plug fluid bed dryer بدون پانلهايحرارتي.
  هواي لازم جهت خشك كردن PVC تر توسط دمندة GB-401 از اتمسفر مكيده واز يك فيلتر محافظ FD-401 وفيلترهاي داخلي FD-402 و FD-403 عبور ميكند وپس از گذشتن از يك هيتر هوا ( EA-402) به قسمتهاي تحتاني خشككن(FF-401 )وارد ميشود. از اينجا هواي خشككن از درون صفحههايي جهت معلق نگهداشتن پودر PVC جريان پيدا ميكند.قسمت اعظم انرژي جهت خشك كردن در FF-401 توسط منبع حرارتي تامين ميشود. حرارت اين منابع حرارتي توسط آب گرم تامين ميشود.حرارت اين آب گرم ماگزيمم95ºC است كه توسط تزريق مستقيم بخار به كندانسها درمخزن FA-407 انجام ميگيرد. كه سپس اين آب گرم بوسيله پمپGA-404 به اين منابع حرارتي ارسال ميگردد.
  پودرPVC سپس بهقسمت دوم خشك كن يعني FF-402( FBD ) Plug flow وارد ميشود، دراين قسمت پودر مجدداً Fludize ميشودوبوسيله هوا خشك ميگردد. هواي لازم براي اين قسمت توسط دمندهGB-402 از فيلترهاي يادشده گرفته ميشود وبوسيله هيتر هواي EA-403 گرم ميشود.( ماكزيمم 85ºC).هواي لازم جهت خشك كردنPVC بعدازخروج ازخشككن واردسيكلون FC-401 ميگرددكه اينعمل توسط دمندة GB-403 انجام ميشود. PVC همراه هوا در سيكلون جدا شده و به وسيله دوتاري ولوهاي SD-401-402 مجدداً به خشككن وارد ميشود.هــــوا پــس از خـــروج از سيـــــــكـلــــون به FA-404
  (Scrubber)به وسيله پمپGA-406سيركوله ميشودآب جبراني(Makeup) به Scrubber توسط دو منبع تامين ميگردد:
  1- آبD.M.
  2- آبهاي زائد كه از سانتريفيوژ گرفته ميشود و در مخزن FA-406 جمعآوري وبوسيله پمپ GA-402پمپ ميشود.آبهاي اضافي Scrubberبه واحد 900به مخزن جمعآوري آبهاي زائد FA-901فرستاده ميشود.
  پودر PVCخشك خروجي از FBDاز طريق سه روتاري ولو« SD-403, 404, 405» به ماشينهاي جداكننده ZB-402, 403, 404(Screening machine) فرستاده ميشود. كه در اينجا مواد خارج ازسايز PVCجدا ميگردد وپس ازآن به واحد 600 ارسال ميگردد كه در آنجا بعد از گذشتن از دستگاه مشخصكننده فلزات به سيلوي FE-608 فرستاده ميشود . و محصولات نرمال پس از خروج از ماشينهاي جداكننده توسط يك خط انتقال نيو ماتيكي به واحد 600 ارسال ميگردد و در آنجا بعد از گذشتن از دستگاه مشخصكننده فلزات به تست سيلوهاي FE-601 , 602 فرستاده ميشود .
  بدليل اينكه ممكن است كه جريان پودر خشك PVC روي دستگاههاي جداكننده تحت تأثير بار الكترواستاتيكي قرار گيرد ، بخار اشباع به محصول زده ميشود كه بوسيله تزريق بخار به كندانسهاي گرفته شده از EA-402 در وسل FA-408 توليد ميشود كه به خروجي از FBD تزريق ميشود .
  لازم به ذكر است اين طراحي براي خشك نمودن 2X 12000 g/hrspvc در نظر گرفته شده است . مقدار ماكزيمم آب تبخير شده در حدود 4643 kg/hr ميباشد . قسمت اول اين خشك كن رطوبت را زا 28% به تقريباً 2-2.5% و قسمت دوم رطوبت را از 2-2.5% به 0.2% كاهش ميدهد و محصول نهايي در درجه حرارت تقريباً 55-65 درجه سانتيگراد تخليه ميگردد .


  واحد 500 Gas Holder & VCM Recovery

  VCM تبديل نشده از راكتورها و همچنين ساير واحدها مثل 200-300-500 بطور مستقيم در (FA-501) «Gas Holder» ذخيره ميشوند .
  Gas Holder در ناحيه اتصالات خود بوسيله نشتياب مايعي (diquid seal) كه در قبل و بعد از Gas Holder نصب شدهاند امكان نشت گاز VCM را به حداقل ميرساند .
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 7. #7
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : واحد پي وي سي

  اين نشتيابهاي مايعي به سرعت عكسالعملهاي نشان داده و معمولاً عاري از آب هستند .

  Compressor Unit

  بعد ازFA-501 گاز VCM تا حدود 7 بار فشرده ميشود اين عمل در دو كمپرسور از نوع واتررينگ انجام ميگيرد (GB-507 A+S , 508 A+B) آب دائماً به منظور دفع گرماي توليد شده در نتيجه عمل فشرده شدن به كمپرسورها تزريق ميشود .
  كمپرسور اول گاز VCM را تا حدود 2.6 بار فشرده ميكند . خروجي اين كمپرسور كه عبرت است از گاز VCM و بخار اب به جداكننده FA-507 جريان پيدا ميكند كه در آنجا VCM از اب جدا ميگردد و آب جدا شده در مبدل حرارتي FA-507 بوسيله آب كولينگ خنك ميشود و مجدداً به ورودي به ورودي كمپرسور ميرود . پس از اين مرحله گاز VCM وارد كمپرسور دوم GB-508 ميشود كه در اينجا گاز تا 7 bar فشرده ميشود . خروجي اين كمپرسور كه مجدداً شامل گازهاي VCM و بخارآب به جداكننده EA-508 از يكديگر جدا ميشوند كه آب جدا شده پس از سردشدن در مبدل EA-508 بوسيله آب كولينگ به ورودي كمپرسور GB-508 فرستاده ميشود .
  كمپرسورها كاملاً بسته هستند و در خروجيهاي شفت ، نشتگيرهاي مكانيكي (Mechanical Seal) در نظر گرفته شده است . كه اين عمل سيل كردن بوسيله آب DM به منظور جلوگيري از انتشار VCM انجام ميگيرد . اين آب بصورت بخار با گاز VCM از كمپرسورها خارج شده و وارد جداكنندهها ميشود .
  در اين جداكنندهها لول كنترلر نصب شده است كه آب اضافي خودشان را به مخزن FA-502 ميفرستند و از آنجا بوسيله پمپ GA-501 به واحد 300 (گاززدايي از آبهاي زائد )ميرود .
  در Gas Holder به محض اينكه لول گاز VCM زير 1020 مترمكعب رسيد لول سنسور مربوط به Gas Holder شير ري ـ سايكل (Recycle) كمپرسور دوم باز ميشود و VCM سير كوله مي گردد و هيچ مقدار از گاز VCM از Gas Holder خارج نميشود . وقتي لول Gas Holder به 1220 مترمكعب رسيد اين شير ري ـ سايكل بسته ميشود وقتي كه لول گاز به3820متر مكعب رسيد زنگ اخبار بصدا درميآيد و كمپرسورهاي دوم به سرويس در ميآيد . اين عمل بمنظور تخليه سريع گاز VCM صورت ميگيرد و به محض اينكه لول گاز به 2120 مترمكعب رسيد ، كمپرسورهاي ذخيرهاي از سرويس خارج ميگردند .
  در لول 5150مترمكعب زنگ خطر در كنترل دوم به صدا درميآيد و يك سيگنال به كامپيوتر فرستاده ميشود كه بطور اتوماتيك Block Valve ( خروجي VCM به Gas Holder) و ورودي اول به Gas Holder بسته ميشود و در لول 5650 مترمكعب دومين ورودي به Gas Holder بسته ميشود . در لول 4590 m3 اولين ولو ورودي و در لول 5150m3 دومين ولو ورودي باز ميشوند .
  شير تخليه Gas Holder در لول 820مترمكعب بطور اتوماتيك بسته ميشود .

  VCM Condensation Unit

  گاز VCM با فشار 7 bar جداكننده FA-508 را ترك ميكند و وارد مبدل EA-502 كه در اينجا تا 49 درجه سانتيگراد خنك ميشود . مقدار اعظم VCM مايع شده و مقداري از آن بصورت گاز همراه با گازهاي بياثر وارد مبدل EA-503 ميشود كه گازها را تا 8ºC سانتيگراد سرد ميكند . گازهاي غيرقابل كندانس در8ºC بوسيله يك كنترل فشار به incinerator واحد VC فرستاده مي شود . سپسVCM مايع شده ازEA-501 واردمبدلEA-501 ميشود كه در آنجا درجه حرارت VCM رابه 30ºCميرساندو در وسل FA-505جمعآوري ميگردد. به منظور جلوگيري از تشكيل پليمر ماده inhabitorبه ورودي گاز VCMبه EA-502تزريق ميشود، اين ماده در وسل FA-504 آماده ميشود و توسط پمپ GA-502 در لاينVCM تزريق ميشود.
  مقدار خيلي كمي آب كه همراه با VCMوارد وسل FA-505 ميشود،درآنجا از VCM جدا ميشود وبه FA-502( وسل آبهاي زائد ) ميرود.VCMمايع شده بــوســـــــــيله پمــــپ
  GA-503با گذاشتن از فيلتر FD-501با VCMتازة خارج از واحد مخلوط شده و وارد تانك VCMمايع FA-501 ميشود واز آنجا بوسيله پمپ GA-504به واحد 100فرستاده ميشود.بخش كمپرسورهاي VCMداراي 20%افزايش ظرفيت و گروه كندانسورهاي VCMداراي 100%افزايش ظرفيت ميباشند. وسل FA-505داراي ظرفيت نگهداري 24 ساعت را دارد.

  Storage and Packaging

  اين واحد از دو بخش مشابه Aو Bتشكيل شده است:
  پودر خشكPVC از ماشينهاي جداكننده ZD-402 to 404بوسيله يك خط انتقال نيوماتيكي كه بوسيله دمندة GB-602 فراهم ميشود به يكي از سيـــــــــــلوهاي آزمــــــايشي
  FE-601,602 كه ظرفيت هر يك 150متر مكعب ميباشد فرستاده ميشود.
  در هنگام پرشدن يكي از سيلوها از خروجي ماشينهاي جداكننده نمونههايي گرفته ميشود. وروي آن آزمايشهاي لازم را انجام ميدهند. زمان لازم براي آناليز اين نمونهها درحدود دو ساعت ميباشد.
  بعد از گرفتن نتايج آزمايشگاه پودر PVC انبار شده در اين سيلوي آزمايشي ميتواند به يكي از سيلوهاي( FE-603 TO 607) كه ظرفيت هر كدام 800 مترمكعب است جهت انبار شدن منتقل شود كه اين عمل انتقال بوسيله دمنده GB-603 انجام ميگيرد ودر صورتيكه پودرPVC آزمايش شده از نوع محصول Off - gradeباشد، محتويات سيلوي آزمايش مربوطه ميتواند مستقيماًبه سيلوي FE-608كه ظرفيت 30 متر مكعب را دارد منتقل شود.
  تمامي سيلوهاي آزمايشي در هردو بخشA وB پر شده و بطور متناوب تخليه ميشوند.محتوياتسيلوهايانبار ( FE-603 to 605) هم ميتواند به سيلوهاي بستهبندي FE-607 فرستاده شود و هم درصورت اختيار ميتواند به قسمت بارگيري باكل Bulk به FE-606 برود (در آينده) اين اعمال توسط دمنده GB-604 صورت ميگيرد .
  تمامي محصولات نامطلوب از ماشينهاي جداكننده ZD-402 to 404 ميتوان مستقيماً به سيلوهاي ( FE-608 ) OFF – Grads منتقل شود .
  همچنين اين امكان در نظر گرفته شده است كه خط انتقال از بخش A به بخش B بين سيلوهاي ( FE-607 , 602 ) و ( FE-603 to 605 ) توسط ولوهاي Diverter تبديل شود .
  Bagging

  كيسههاي خالي بطور اتوماتيك بوسيله BF-603 A-C ( bag placer ) به سه نقطه پر كردن در سه ماشين ( baging ) BF-601 A-C جاگذاري ميشود . كيسهها بطور اتوماتيك از قيفهاي FE-609 A-C بوسيله دمندههاي GB-605 A-C پر ميشوند .
  اين كيسهها پس از پرشدن بر روي سه تسمه نقاله RA-601 A-C منتقل ميشود . در اين قسمت سه پرينتر اتوماتيك RF-604 A-C نصب شده است .
  در اين قسمت وزن دقيق هر كيسه تيراندازهگيري ميشود. دقت وزن كردن در حدود 0.2% است .
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 8. #8
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : واحد پي وي سي


  Packaging and Shrink Wrapping

  كيسههاي پرشده بوسيله سه عدد تسمه نقاط RA-601 A-C از سه ردياب فلزي PA-604 A-C بمنظور پالت كردن ( Palletizing ) ميگذرد . هرسه دستگاه پالــــــــت كنــــــنده
  PA-605 A-C مجهز به پالتهاي خالي انبار و خطوط انتقال RA-607 A-C ميباشد . در صورت رديابي فلز در يكي از كيسههاي پرشده ، اين كيسه بطور اتوماتيك بوسيله فشار دهنده RA-602 A-C بروي خط انتقال RA-606 A-C انداخته ميشود .
  در قسمت پالت كردن PA-605 A-C كيسهها بطور اتوماتيك از خط انتقال RA-607 A-C بر روي پالتهاي مذكور گذاشته ميشود .
  زماني كه تمامي كيسه ها روي پالتها قرار گرفت بطور هيدروليكي فشرده ميشود . بعد از قسمت پالت كردن ، پالتها بوسيله خط انتقال RA-603 به قسمت ( PA-607 ) حمل ميشود .
  در ورودي به كابين PA-606 روي پالتها بوسيله پلاستيك پوشانده ميشود سپس اين پلاستيك بوسيله گرما دادن دور تا دور پالت را جهت محافظت ميپوشاند .
  پالتهاي بستهبندي شده بوسيله خطانتقال RA-604 و RA-605 به انبارمنتقل ميشوند .

  Coolining Water System

  سيستم آب كولينگ براي گردش آب 4000 m3/hr طراحي شده است .
  درجه حرارت آب ورودي و خروجي به ترتيب عبارت است از 43 و 35 درجه سانتيگراد مسير كولاسيون آب در يك كولينگ تاور كه داراي دو سل با سيستم Fan است (EF-701) گردش ميكند .
  براي جلوگيري از رشد مواد ميكروبيولوژيك و تشكيل لايه هايي از مواد كه بدليل سختي آب بوجود ميآيد ، كلرين و ساير مواد شيميايي ديگر بطور مرتب و طبق برنامه به آب كولينگ اضافه ميشود .
  PH آب با اضافه كردن اسيد سولفوريك 96% كنترل ميگردد . آب كولينگ از پيت كولينگ تاور بوسيلة پمپGA-701 A+B ويا بوسيلة پمپ بخار توربيني ذخيرهGA-701S به خط تامين آب كولينگ به سيستم چيلد واتر منتقل ميشود. همواره فشار(با زنگ اخبار لول پايين) درجه حرارت و دبي آب كولينگ ثبت ميشود. آب برگشتي از واحد از بالاي كولينگ تاور EF-701وارد ميشود.هواي مورد احتياج توسط فنها از اتمسفر اطراف كولينگ تاور تامين ميشود. وآب سرد در پايين تاور جمع آوري ميگردد. آب Blow downازپيت كولينگ تاور بوسيله پمپ GA-703 A+S از طريق يك كنترلر جريان خارج ميگردد.  Cooling Water Doping System

  براي كنترل آب كولينگ، اسيدسولفوريك 96%پس از اينكه تخليه بوسيله كاميون توسط پمپGA-707 به مخزن FA-703واز آنجا بوسيلة پمپGA-706 از طريـــق وســــــــــل
  FA-703به آب كولينگ تزريق ميشود.
  كنترل PH درلاين خروجي آب گردشي از كولينگ تاور كه به FA-704 وارد ميشود انجام ميگيرد.
  براي كنترل Slime ورشد جلبكها در آب هيپوكلريت سديم در مواقع ضروري به آب كولينگاضافهميگردد. برايجلوگيري ازتشكيل Scale درآبكوليـــــــــنگ درتانـــــــــك
  FA-70متفرق كننده لايهها ( Scale dispersant ) باآب صنعتي مخلوطشده وبوسيله پمپ GA-705 به پيت كولينگ تاور اضافه ميگردد.
  جهت جلوگيري ازخوردگي مواد بازدارندهدر مخزن FA-701 با آب صنعتي مخلوط شده و بوسيله پمپ GA-705 به پيت كولينگ تاور اضافه مي گردد .


  CHILLD WATER UNIT

  چيلد واتر كه بمنظور مقاصد پروسسي و سيستم تهويهدر واحد استفاده ميشود ، بوسيله پمپ GA-720 A+B از سيستم مركزي چيلد واتر پمپ ميشود به منظور اطمينان از تهيه چيلد واتر ازدو سيستم چيلد PA-710 A+B استفاده ميشود كه هميشه يكي از آنها در حال كار ميباشد. هر چيلر ، ظرفيت در حدود %75 آب كل مصرفي را دارد .
  براي ايمني هرچه بيشتر يك چير كوچك PA-711 فراهم شده است به جهت سرد كردن اتاق نگهداري اكتيويتورها (واحد 750) كه به برق اضطراري واحد متصل ميباشد .
  اين قسمت ، پمپ مخصوص به خود را داراست GA-721 .
  واحد WASTE WATER TREATMENT
  آبهاي زائـــــــد شامل :
  1- جريان آب سانتريفيوژ از قسمت خشككنها
  2- جريان آب گاززدائي شده از واحد گاز زدايي
  3- جريان آب Wet Scrubber از واحد خشككن ها
  4- آب تميزكننده رفلاكس كندانسور از واحد پليمريزاسيون
  5- بقيه آبهاي زائد از تميز كردن دستگاهها و آب باران (فقط واحدها 100 تا 500)
  مينيمم و ماكزيمم دبي آب زائد به ترتيب 55 m3/hr و 100 m3/hr ميباشد .
  درجه حرارت پيشبيني شده 60 درجه سانتيگراد و PH آب بين 7 تا 9 ميباشد . آبهاي زائد از قسمتهاي مختلف پروسس در بافر تانك FA-901 كه مجهز به همزن ميباشد ، با جريان طراحي 100 m3/hr وارد ميشود . در اين تانك هيپوكلريت سديم اضافه ميشود .
  آبهاي زائــد سپس بوسيله پمپ GA-901 به ZD-901 (Solf Cleaning Screen) پمپ ميشود ، در اينجا مواد نامطلوب بوسيله Screen جدا ميشود .
  آب زائد كه از ZD-901 گذشته به تانك خنثي كننده FA-907 كه مجهز به همزن است جريان پيدا ميكند ، در اين تانك به آبهاي زائد سولفات آلومينيوم به عنوان inorganic floccubnt aqent اضافه ميشود .
  اين مقدار به شكل محلول و به ميزان 100 mg/L به آب زائد اضافه ميگردد همچنين بعد از آن محلول سود به منظور برگرداندن PH آب در حدود خنثي اضافه ميگردد. محلول آبي سولفات آلومينيوم به اين ترتيب تشكيل ميگردد .
  تقريباً 7.3 m3 آب صنعتي به وسلFA-902 كه مجهز به همزن است وارد ميشود . سپس در حدود 720 كيلوگرم پودر سولفات آلومينيوم هيدرات شده كه در بسته موجود ميباشد بصورت دستي اضافه ميگردد . اين محلول سپس در وسل FA-903 تخليه ميشود كه از آنجا بوسيله (Dosing Pamp ) GA-902 به جريان آب زائد ورودي به تانك FA-907 پمپ ميشود.
  سود كاستيك %20 از خارج از واحد در مخزن FA-904 جمعآوري ميشود . و از آنجا به منظور كنترل PH بوسيله پمپ GA-903 به جريان آب زائد به FA-907 اضافه ميگـــردد .
  در مخزن FA-907 بيثبات كردن مواد كلوئيدي و ذرات جامد معلق و عمل فلوكولاسيون و عمل خنثيشدن انجام ميگيرد .
  اين آب از FA-907 به منعقدكننده FA-909 جريان پيدا ميكند . در اينجا يك ماده منعقد كننده پليالكتروليت تركيبي به آبهاي ورودي اضافه ميشود . ميزان اين ماده تقريباً 6.5mg/L كه بصورت محلول آبي ميباشد اين ماده عموماً از پليمرهاي قابل حل در آب با زنجيره بلند تشكيل شده است . اين ماده پليالكتروليت بدين شكل آماده ميشود :
  تقريباً 0.8 متر مكعب آب صنعتي به وسل FA-906 كه مجهز به همزن است ، وارد ميشود . به اين مقدار آب تقريباً 0.8 كيلوگرم پودر پليالكتروليت كه در مخزن FA-912 قرار دارد ، اضافه ميگردد . پس از آماده شدن بوسيله (Dosing Pump) GA-902 به آب ورودي به FA-909 تزريق ميشود . مراحل مهم در منعقد كننده عبارتند از مخلوط شدن ، انعقاد ، سيركولاسيون ، فلوكولاسيون و تهنشيني . منعقد كننده يك تانك تهنشيني كننده با اتاقك مركزي واكنش است .
  (Centeral reaction chamber)

  آب تميز شده از منعقد كننده به فاضلاب آبهاي صنعتي توسط پمپ GA-907 فرستاده ميشود كه داراي خصوصيات زير است :
  PVC mg/L 20
  Vcm mg/L 5
  COD mg/L 100
  BOD mg/L 30

  مواد زائد گرفته شده از منعقد كننده به فيلتر پرس FD-901 فرستاده ميشود كه در آنجا آب بيشتري از مواد زائد گرفته ميشود . مواد جامد اين لجنها قبل از ورود به اين فيلترها 17 تا 30 درصد ميباشد .
  در حاليكه كيك فيلترشده بعد از يكسري عمليات غير مداوم فيلتراسيون حاوي 65 درصد ذرات جامد ميباشد .كيك فيلترشده دركانتينر JD-902 جمعآوري ميشود و بقيه مواد فيلتريت به تانك خنثيكننده FA-907 برگردانده ميشود . اين عمل بوسيله پمپ GA-908 انجام ميگيرد . به منظور تسهيل در امر جابجايي كانتينرهاي JD-901 , 902 از خط انتقال RA – 901 و RA – 902 استفاده ميشود .
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. در پي چاپ مصاحبه با خواننده لسآنجلسي همشهري تذكر گرفت
  توسط GHOLNAZ در انجمن سینما و رسانه ها
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۲۴ دی ۸۷, ۰۱:۳۶
 2. فنون ريلکس تراپي: آرامش تنفسي
  توسط ARVAH در انجمن تمرینات روحی برای تقویت روح و روان
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۱۹ تیر ۸۷, ۱۹:۱۵
 3. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۸ خرداد ۸۷, ۱۳:۴۱
 4. برنامه هاي مذهبي مخصوص پاکت پي سي
  توسط Unknown در انجمن نرم افزارهايJAVAو PALM وPDA
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۸ شهریور ۸۶, ۱۲:۵۱
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۰۵ مرداد ۸۶, ۱۲:۵۵

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •