افعی پس از بلعیدن طعمه ترکید

افعی 4 متری گرسنه در پارک ملی فلوریدا پس از خوردن یک تمساح ترکید. یکی از محققان پارک ملی فلوریدا این افعی مرده را هنگامی که یک تمساح در داخل شکم او بود یافت.