براي نخستين بار از يک Squid عظيم زنده تصوير برداري شد

اين تصوير که اولين ثبت زنده از يک سرپاور عظيم الجثه است، بوسيله ي دانشمندان ژاپني در سال 2004 گرفته شد و البته پس از يكسال منتشر شد. اين جاندار يک موجود اسرار آميز در اعماق اقيانوس است که منشا الهام بخش تعداد بيشماري افسانه ي دريايي بوده و باعث سفرهاي تحقيقاتي زيادي شده است.