از نور آبی استفاده کنید تا هوشیارتر شوید


نتايج تحقيقات دانشمندان دانشگاه بريگهام، بيمارستان زنان و دانشگاه هاروارد حاكي است قرار گرفتن درمعرض رنگ آبي روشن اشخاص را هوشيار و بيدارنگه مي دارد.
به گزارش خبرگزاري ABC ، اين دانشمندان با بررسي تاثير نور آبي و سبز بر اشخاص دريافتند، كساني كه در معرض نور آبي قرار ميگيرند نسبت به افرادي كه درمعرض نور سبز قرار ميگيرند كمتراحساس خواب آلودگي ميكنند، عكس العمل سريعتري دارند وكمتر بيتوجهند. همچنين تغيير درالگوهاي فعاليت مغزي اين گروه نشاندهنده وضعيت هوشيارترآنهاست